SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Şe­nol Gü­neş, An­tal­ya'da ba­sın men­sup­la­rı­nın kar­şı­sı­na çık­tı. De­ne­yim­li tek­nik adam, li­gin ikin­ci ya­rı­sı­na da­ir te­men­ni­le­ri­ni açık­la­dı an­cak ümit­siz­li­ği­ni de net bir dil­le vur­gu­la­dı. Gü­neş, “Fut­bol­cu­sun­dan an­tre­nö­rü­ne her­ke­sin key­fi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı bir or­tam var. Bu­nun ikin­ci ya­rı­da da dü­ze­le­ce­ği­ni san­mı­yo­rum. Fut­bol her­ke­sin il­gi ala­nı. Bu ne­den­le ço­cuk­la­rı­mız bi­le bu du­rum­dan olum­suz et­ki­le­ne­bi­lir. İkin­ci ya­rı­nın Fa­ir-Play ku­ral­la­rı için­de, kır­gın­lık ol­ma­dan geç­me­si­ni di­li­yo­ru­m” de­di. Gü­neş da­ha son­ra fut­bol­cu­la­rıy­la top­lan­tı yap­tı­ğı oda­da­ki tak­tik tah­ta­sı­nın ya­nı­na git­ti ve bu­ra­ya bek­len­ti­le­ri­ni yaz­dı.

FUTBOL BÖYLE BİR OYUN DEĞİLDİ

Ba­şa­rı­lı ho­ca­nın cüm­le­si, “Te­miz, ada­let­li, her­ke­sin bir­lik­te mut­lu ola­ca­ğı fut­bol oyu­nu için ikin­ci ya­rı­yı bek­li­yo­ru­z” şek­lin­dey­di. Fa­kat Şe­nol Gü­neş, ya­zı­ya nok­ta­yı koy­duk­tan son­ra ga­ze­te­ci­le­re dö­ne­rek, “O­lur mu? Ol­maz ta­bi­i” di­ye­rek bu ko­nu­da­ki umut­suz­lu­ğu­nu di­le ge­tir­di. Gü­neş, “Türk fut­bo­lu­nun için­de bu­lun­du­ğu du­rum­dan sa­de­ce ben de­ğil bir­çok in­san mut­suz. Ya­şa­nan sü­reç ne­de­niy­le coş­ku, saf­lık ve te­miz­lik bo­zul­du. Fut­bo­lu ah­lak de­ğer­le­ri­nin, sev­gi­nin, say­gı­nın da­ha üst se­vi­ye­de ol­du­ğu bir oyun ola­rak gö­rü­yor­ken, bu­gün ma­ale­sef bi­raz da­ha zor­luk­la­rı­mız va­r” de­di.

CEO OLMAK KOLAY MI?

“Birileri ya beni başarısız buluyor ya da çok değer veriyor. 45 senelik futbol hayatım var. Bu yaştan sonra ne siyaseti ne de başkanlığı düşünürüm. CEO olmamı isteyenler de var… O iş o kadar kolay mı? Böyle bir niyetim yok. Bunu kesin olarak söylüyorum.”