SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Quaresma ma­ce­ra­sı kriz­le so­nuç­lan­sa da si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­lar sü­ra­ti, ye­te­nek­le­ri, akıl­lı pas­la­rı ve ina­nıl­maz gol­le­riy­le iz bı­ra­kan Q7'yi ko­lay ko­lay unu­ta­cak gi­bi gö­zük­mü­yor. An­cak Be­şik­ta­ş'­ın lis­te­si­ne gi­ren son isim ta­kım­da­ki bu boş­lu­ğu dul­du­ra­bi­le­cek ka­pa­si­te­de. Söz ko­nu­su isim Oly­mpi­qu­e Lyo­n'­un yıl­dı­zı Jimmy Bri­and… Fran­sız ba­sı­nı­nın say­gın ga­ze­te­si L'­Equ­ipe'e gö­re Be­şik­taş, Lyo­n'­da for­ma şan­sı aza­lan Bri­an­d'­ı trans­fer et­mek için ku­lüp­le gö­rü­şü­yor. Lyon Baş­ka­nı Je­an-Mic­hel Au­las da 2014'e ka­dar kon­tra­tı olan yıl­dı­zı, ‘İ­yi bir fi­ya­ta sa­ta­rı­z' di­ye­rek ola­sı bir trans­fe­re ye­şil ışık ya­kı­yor. An­cak bu trans­fe­rin önün­de iki en­gel var. Bi­rin­ci­si Bri­and ey­lül ayın­da diz sa­kat­lı­ğı­nı ya­şa­dı ve for­ma­dan uzak kal­dı. Her ne ka­dar Fran­sız yıl­dız iyi­leş­se diz sa­kat­lı­ğı­na pek çok yıl­dı­zı­nı kur­ban ve­ren Be­şik­taş yo­ğur­du üf­le­ye­rek yi­ye­bi­lir. İkin­ci ola­rak ise Lyo­n'­un yük­sek bon­ser­vis is­te­ği trans­fe­ri zo­ra so­ka­bi­lir.

Anelka’nın Thi­erry Henry, Lou­is Sa­ha, Gal­las gi­bi yıl­dız­la­rı çı­kar­tan meş­hur alt­ya­pı or­ga­ni­zas­yo­nu ‘C­lai-re­fon­ta­ine'­in ürü­nü olan Bri­and, sü­rat­li ve güç­lü bir isim.

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Net gol vu­ru­şu olan, her iki ka­nat­ta ve sant­rfor po­zis­yo­nun­da oynayabilen Briand, Ren­ne­s'­te yıl­dı­zı parladıktan sonra 2010'da 7.4 mil­yon Eu­ro'ya Lyo­n'­atransfer oldu ve burada iki sezon 7 nu­ma­ra­yı giy­di. Bu se­zon Go­mis, Lo­pez ve La­ca­zet­te gi­bi isim­le­rin ar­ka­sın­da kal­dı ve 10 lig ma­çın­da 1 gol 1 asist üre­tti. Briand Lyon'daki ilk sezonunu aratııyor.

Ersoy ÖZDEM / AMK

GANGNAM'I ÖĞRETECEK / TIKLAYIN

KARTAL İSPANYA’DA UÇAMADI / TIKLAYIN

‘O MAÇTAN SONRA TOPARLANDIK’ / TIKLAYIN

Yayınlanma Tarihi:07:17,