SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaşlılar geç­ti­ği­miz gün­ler­de 3-3'lük G.Sa­ray ma­çın­da ken­di­ni ye­re at­tı­ğı­nı iti­raf eden Bu­rak Yıl­ma­z'­ı af­fet­mi­yor. Ta­raf­tar, Bu­ra­k'­ı özür di­le­me­si­ne rağ­men ha­la so­rum­lu tu­tar­ken saha içindekilere gö­re bu tarz ha­re­ket­ler ‘no­ma­l'… Uzun sü­re­li sa­kat­lı­ğı­nı at­la­ta­rak An­tal­ya kam­pın­da sa­ha ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan Mus­ta­fa Pek­te­mek, AM­K'­nın so­ru­la­rı­nı iç­ten­lik­le ya­nıt­la­dı. Pek­te­mek, “Ben de ba­zen ken­di­mi ye­re atı­yo­ru­m” de­di ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü;

‘FUTBOL İÇİNDE ‘ATLAMA’ VAR, BEN OLSAM ÖZÜR DİLEMEM!’

Futbolun için­de olan şey­ler bun­lar. Maç­tan son­ra da özür di­le­mem çün­kü de­di­ğim gi­bi fut­bo­lun için­de olan bir şey. 18 ya­şın­da Sa­rı­ye­r'­de oy­nar­ken Kar­tals­po­r'­a kar­şı bir ma­çı­mız var­dı. Her po­zis­yon­da ka­le­ci­yi ya da savunmacıyı geç­ti­ğim an tek­me­yi yi­yor­dum. Bu­na rağ­men düş­me­me­ye ça­lı­şıp to­pa vur­mak is­ti­yor­dum. Maç­tan son­ra ho­cam ba­na düş­me­di­ğim için çok kız­dı. 1 haf­ta bo­yun­ca ba­na düş­me ça­lış­ma­sı yap­tır­dı.

Sakatlığım an her şey gö­zü­mün önün­den geç­ti. ‘Bun­da son­ra ne ola­cak; ne ya­pa­ca­ğım; ne ka­dar sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğım?' Hep­si­ni bir an­da dü­şün­düm. O sü­reç­te her­kes be­nim ya­nım­da ol­du. Baş­ka­nı­mız de­fa­lar­ca zi­ya­ret et­ti ara­dı. Ho­ca­mız­la her gün gö­rüş­tüm. Ace­le et­me­me­mi söy­le­di­ler. Sa­nı­rım ikin­ci ya­rı­nın 4. haf­ta­sı gi­bi tam ha­zır olu­rum ama bu for­ma­yı gi­ye­rim an­la­mı­na gel­mez çün­kü ta­kım­dan çok ge­ri­de­yim. ‘Ronaldo mu Messi mi?' sorusuna cevabım Messi…

‘KUPA ALMADAN GİTMEM’

Sezon ba­şın­da ba­na tek­lif­ler var­dı ama ku­lü­büm bı­rak­ma­dı. Ben de ay­rıl­mak is­te­mi­yo­rum. Be­şik­taş for­ma­sı al­tın­da bir şam­pi­yon­luk ku­pa­sı kal­dır­ma­dan bir ye­re git­mek is­te­mi­yo­rum. İn­şal­lah o da bu se­zon olur. Ta­raf­ta­rı­mız, ‘Pek­te­mek de­mek gol de­me­k' de­di­ği za­man çok se­vi­ni­yo­rum. İki se­zon­dur bu­ra­da­yım, on­la­ra he­nüz bir şey ver­me­dim ama bunu yapacağım.

Ersoy ÖZDEM / AMK