SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

4 milyon sterlini kasasına koyacak olan Timsah, Adana Demirspor'un Nijeryalı yıldızı için hemen harekete geçti. Kulübü 2 milyon dolar istiyor, Belediye'nin de peşinde olduğu Lawal için Bursa'nın ilk teklifi 750 bin euro…

Bur­sas­por, geç­ti­ği­miz se­zo­nun ba­şın­da 2.1 mil­yon eu­ro­ya Nanc­y'­den trans­fer et­ti­ği Al­fred N'­Di­aye'­yi, 1.5 yıl son­ra yak­la­şık 4.7 mil­yon eu­ro­ya (4 mil­yon ster­lin) Sun­der­lan­d'­e ve­ri­yor. As­lın­da bu trans­fer hiç sür­priz de­ğil, çün­kü se­zon ba­şın­da da Pre­mi­er Lig eki­bi, Bur­sas­po­r'­un ka­pı­sı­nı çal­mış an­cak an­laş­ma sağ­la­na­ma­mış­tı. Bu kez 4 mil­yon ster­lin gi­bi cid­di bir üc­re­te el sı­kı­şıl­dı, Ada'da fut­bol ha­ya­tı­na de­vam et­mek is­te­yen N'­Di­aye ta­kım ar­ka­daş­la­rıy­la ve­da­laş­tı. Bu ge­liş­me­nin üze­ri­ne Tim­sah, or­ta sa­ha­da­ki boş­lu­ğu dol­dur­mak için he­men ara­yış­la­ra baş­la­dı. Öy­le ki tek­nik di­rek­tör Er­tuğ­rul Sağ­lam, Bel­lusc­hi'nin ya­nı­na yi­ne N'­Di­aye ti­pin­de bir ön li­be­ro arı­yor ve Tür­ki­ye'de top koş­tu­ran, uyum so­ru­nu ya­şa­ma­ya­cak, ne ya­pa­ca­ğı be­lir­siz­lik içer­me­yen bir isim is­ti­yor. İş­te o fut­bol­cu Ra­he­em La­wal… Ada­na De­mirs­po­r'­un ba­şa­rı­lı oyun­cu­su, Af­ri­ka Ku­pa­sı için Ni­jer­ya Mil­li Ta­kı­mı'n­da.

YASİN DE GÜNDEMDE

İs­tan­bul B.B ve Trab­zons­por ile da­ha ön­ce adı ge­çen La­wal, Sü­per Li­g'­de oy­na­mak is­ti­yor. Yö­ne­ti­me geç­ti­ği­miz gün­ler­de ha­ber gön­de­ren La­wal, “Ka­ri­ye­ri­me Sü­per Li­g'­de de­vam ede­ce­ği­m” de­miş­ti. Bu şart­lar­da De­mirs­por, oyun­cu­yu iyi bir bedelle gön­der­mek­ten ya­na. Ku­lüp 2 mil­yon do­lar is­ti­yor, Bur­sa'nın ise ilk teklifi 750 bin euro. Öte yandan Gaziantepsporlu Yasin Pehlivan da gündem de.

BURSA’DA BIGLIA SESLERİ!

Yayınlanma Tarihi:07:24,