SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Aort damarındaki köprüleşme nedeniyle sahaya çıkmasının sakıncalı olduğu belirtilen Giray, futbol hayatına en az sezon sonuna kadar ara verdiğini yönetime bildirdi.

An­tal­ya kam­pın­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Trab­zons­por, Gi­ray Ka­ça­r'­dan ge­len ha­ber­le sar­sıl­mış­tı. 27 ya­şın­da­ki oyun­cu, gö­ğüs ağ­rı­sı şi­ka­ye­tiy­le ön­ce ku­lüp dok­tor­la­rı­na baş­vur­muş­tu. Sağ­lık he­ye­ti, Gi­ra­y'­ın kalp ka­pak­çı­ğın­da so­run ola­bi­le­ce­ği­ni sap­ta­yın­ca, ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­yu iki dok­to­ra da­ha kon­trol et­tir­miş­ti. Ni­ha­i ra­por eli­ne ula­şa­na ka­dar ka­dar Gi­ra­y'­ı boş ye­re kamp­ta tut­mak is­te­me­yen ve An­ka­ra'ya ai­le­si­nin ya­nı­na yol­la­yan Şe­nol Gü­ne­ş'­in mo­ral­siz gö­rün­tü­sü, onu ta­kip eden ga­ze­te­ci­le­rin gö­zün­den kaç­mı­yor­du. Edi­ni­len son bil­gi­ler, Gi­ra­y'­ın fut­bol ha­ya­tı­nın bi­te­bi­le­ce­ği yö­nün­dey­di. Ve ka­ra ha­ber tez du­yul­du…

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK

Dün ak­şam sa­at­le­rin­de, ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun kalp ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le 6 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğı açık­lan­dı. 27 ya­şın­da­ki Gi­ra­y'­ın, aort da­ma­rın­da­ki köp­rü­leş­me ne­de­niy­le fut­bol oy­na­ma­sı­nın sa­kın­ca­lı ol­du­ğu be­lir­til­di. Bu­nun üze­ri­ne de­ne­yim­li sto­pe­rin Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi'ni ara­ya­rak 5-6 ay ka­dar din­len­mek is­te­di­ği­ni ve ak­tif fut­bol ha­ya­tı­na ara ver­me ka­ra­rı al­dı­ğı­nı söy­le­di­ği öğ­re­nil­di. Şu an­da An­ka­ra'da evin­de ai­le­si ile bir­lik­te is­ti­ra­hat eden Gi­ra­y'­a, her tür­lü des­te­ğin ve­ri­le­ce­ği ve te­da­vi­si ile kon­trol­le­ri­nin bun­dan böy­le yurt dı­şın­da sür­dü­rü­le­ce­ği ifa­de edi­li­yor. Gi­ray, 2008'de Trab­zo­n'­a gel­miş ve kap­tan­lı­ğa ka­dar yük­sel­miş­ti.

HEP BİZİMLE KALACAK

Sadri Şener, “Doktorların son kararını bekleyeceğiz. Ancak futbolu bıraksa bile Giray her zaman Trabzonspor çatısında olacaktır” dedi

Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, Gi­ra­y'­ın ra­hat­sız­lı­ğı ile il­gi­li ola­rak bü­tün de­tay­la­rı ya­kın­dan ta­kip et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti. Açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Şe­ner, “Gi­ray ka­li­te­li, dü­rüst ve de çok de­li­kan­lı bir oyun­cu­muz. İyi ni­yet­li ve Trab­zons­po­r'­a bağ­lı bir oyun­cu. Onun hiç­bir şe­kil­de mağ­du­ri­ye­ti söz ko­nu­su ola­maz. Te­da­vi­si sü­re­sin­ce ya­kın il­gi­mi­zi gös­te­re­ce­ğiz, ge­re­kir­se yurt dı­şı­na gön­de­re­cek tüm mas­raf­la­rı­nı da kar­şı­la­şa­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.

HER KADEMEDE ONA YER VAR

Baş­kan Şe­ner, Gi­ray ko­nu­sun­da dok­tor­la­rın ve­re­ce­ği ra­po­ra gö­re ha­re­ket ede­cek­le­ri­ni, eğer dok­tor­lar son karar olarak fut­bo­lu bı­rak­ma­sı­nı öne­rir­se, onu yi­ne Trab­zons­por için­de de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni de söy­le­di. Şe­ner, “Gi­ray bi­zim ai­le­mi­zin bir fer­di­dir. Fut­bol oy­na­dı­ğı sü­re­ce bi­zim­le ola­ca­ğı gi­bi, oy­na­ma­dı­ğı sü­re­ce de bi­zim­le ola­cak. Gi­ra­y'­a, Trab­zons­po­r'­un her ka­de­me­sin­de yer var­dır. Hat­ta ih­ti­yaç var­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Yayınlanma Tarihi:16:57,