SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

F.Bahçe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­man, dün­kü ba­sın top­lan­tı­sın­da ya­pı­la­cak trans­fer­ler­le il­gi­li bü­yük tü­yo­lar ver­di. Mont­pel­li­er'­in 10 nu­ma­ra­sı Bel­han­da veya Real Betis'in 10 numarası Benat'ı isteyen Kocaman, Mert Nob­re'y­le il­gi­li trans­fer ça­lış­ma­la­rını da su üstüne çıkarırcasına konuştu. Ko­ca­man, “T­rans­fer ya­pa­cak mı­sı­nız?” so­ru­su­na ver­di­ği ce­vap­lar­la yol ha­ri­ta­sı­nı da açık­la­mış gi­bi ol­du.

Kocaman, ka­fa­la­rın­da pek çok oyun­cu ol­du­ğu­nu, an­cak be­lir­le­dik­le­ri bir kaç oyun­cu­nun bu­lun­du­ğu­nu söy­ler­ken, “S­kor yü­kü­nü Mu­sa ve Kuy­t'­ın üze­rin­den ala­cak, asist de ya­pa­bi­le­cek oyun­cu trans­fer ede­bi­lir­sek iç açı­cı ola­cak­tı­r” di­ye­rek Bel­han­da'yı işa­ret et­ti.

‘KAMPA YETİŞMESİ ÇOK ZOR’

Aykut Ho­ca de­va­mın­da ise “T­rans­fer ya­par­sak ana oyun­cu­nun ya­nı­na bir de yan oyun­cu ola­bi­lir. Son­radan gi­rip oyu­nun ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­le­cek bir ka­pa­si­te­de oyun­cu ola­bi­lir. Yap­tı­ğı­mız trans­fer Av­ru­pa'da da oy­na­ya­bi­le­ce­k” di­ye­rek 32 ya­şıh­da­ki Nob­re'yi ta­rif et­ti. Ya­ni an­la­ya­ca­ğı­nız Ay­kut Ko­ca­man isim ver­me­di ama kim­le­ri is­te­dik­le­ri­nin şif­re­le­ri­ni ver­di. Ta­bi­i Ko­ca­ma­n'­ın “T­rans­fer­ler kam­pa ye­tiş­me­ye­bi­li­r” di­ye­rek sü­re­cin zor­lu geç­ti­ği­ni de ima et­ti.

KOCAMAN: EMENİKE’Yİ İSTİYORUM AMA ÇOK ZOR

Aykut Kocaman, Emenike'yle ilgili de konuştu. Kendisine Nijeryalı futbolcuyu soran medyaya “Emenike transferi zor. Çok isterdim ama zor” yanıtını verdi. Bu arada Radyospor'a konuşan Emenike'nin avukatı Rezan Epözdemir de “Emenike gelmek istiyor. F.Bahçe ile yaptığı görüşmeler çok olumluydu ama Spartak Moskova bırakmıyor. En son dört gün önce Spartak Moskova yetkilileri ile görüştüm ama transfere sıcak bakmıyorlar” dedi.

STOCH’TA GİDİYOR

KARTAL MI OLUYOR?

OĞLU KAZA GEÇİRDİ!

Yayınlanma Tarihi:07:30,