SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Sol bek so­ru­nu­nu bir an ön­ce çöz­mek is­te­yen Be­şik­taş, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir ile sür­dür­düğü Gök­han Sü­zen pa­zar­lık­la­rın­da ye­ni bir dö­ne­me gir­di. Tek­nik di­rek­tör Sa­met Ay­ba­ba'nın geç­ti­ği­miz gün bi­raz da si­tem­kar bir şe­kil­de ku­lan­dı­ğı, “Gök­ha­n'­ı bir tür­lü sü­ze­me­di­k” söz­le­ri son­ra­sı ga­za ba­san si­yah-be­yaz­lı yö­ne­tim İBB ile an­laş­ma nok­ta­sı­na gel­di. Be­şik­taş son ola­rak İB­B'­nin is­te­di­ği bon­ser­vis be­de­li­ni 1 mil­yon 250 bin Eu­ro'ya ka­dar in­dir­di. Gök­han Sü­zen ile özel ola­rak il­gi­le­nen fut­bol ko­mi­te­si baş­ka­nı Ta­mer Kı­ran, bu ra­ka­mı da­ha aşa­ğı­ya çek­me­ye ça­lı­şı­yor.

Kıran, se­zon ba­şın­da 500 bin Eu­ro'ya an­la­şı­lan an­cak son anda ya­tan bu trans­fe­ri bir an ön­ce bi­tir­me­k istiyor.

TRANSFER OTEL DEĞİŞTİRTTİ

Öte yan­dan iki ku­lüp ara­sın­da­ki trans­fer görüş­me­le­ri İB­B'­nin kamp ye­ri­ni değiştirtti. Tu­run­cu-ma­vi­liler, Be­şik­ta­ş'­ın ken­di­le­ri ile ay­nı otel­de kal­ma­ya baş­la­ma­sı üze­ri­ne kamp yerini Be­le­k'­e aldı. Be­şik­taş, da­ha ön­ce ha­kem se­mi­ne­ri ne­de­niy­le otel değiş­ti­rip şu an ka­lı­nan Sen­si­mar Si­de Re­sort & Spa Ote­li'ne gel­miş­ti.

‘SAMET HOCA GELECEĞİMİZ’

Yayınlanma Tarihi:07:31,