SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ara trans­fer dö­ne­min­de hü­cum hat­tı­na mut­la­ka bir tak­vi­ye yap­mak is­te­yen Trab­zons­por, bir­çok aday be­lir­le­miş ve çe­şit­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­muş­tu. An­cak bor­do-ma­vi­li­ler ki­me el at­tıy­sa, de­va­mın­da bir ak­si­lik­le kar­şı­laş­tı. Te­mas ku­ru­lan gol­cü­le­re şöy­le bir ba­kar­sak, İs­tan­bul BB'­de oy­na­yan Pi­er­re We­bo ya­şı ve ya­ban­cı olu­şuy­la, Ka­sım­pa­şa­lı Ka­lu Uc­he ise yük­sek bon­ser­vi­si ve yi­ne ya­ban­cı ol­ma­sıy­la Şe­nol Gü­ne­ş'­ten ve­to ye­di. Hof­fen­he­im'­da for­ma gi­yen gur­bet­çi gol­cü Eren Der­di­yo­k'­un Tür­ki­ye'ye gel­me­ye ni­ye­ti­nin ol­ma­dı­ğı­nı Sad­ri Şe­ner di­le ge­ti­rir­ken, Mer­sin İd­man Yur­du da Mert Nob­re'yi ke­sin­lik­le bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Bu ge­liş­me­ler üze­ri­ne bor­do-ma­vi­li­le­rin tek bir al­ter­na­ti­fi kal­dı, o da Ga­zi­an­teps­po­r'­da top koş­tu­ran Cenk To­sun… Her ne ka­dar kır­mı­zı-si­yah­lı­lar, “4.5 mil­yon eu­ro ve Ma­rek Sa­pa­ra'yı is­ti­yo­ru­z” di­ye­rek yö­ne­ti­min gö­zü­nü kor­kut­sa da Trab­zons­por ne ya­pıp edip 21 ya­şın­da­ki for­ve­ti kad­ro­ya kat­ma­ya ka­rar­lı gö­rü­nü­yor. İki ta­raf ara­sın­da­ki pa­zar­lık­lar kı­ran kı­ra­na de­vam eder­ken, Cen­k'­in Trab­zo­n'­a sı­cak bak­ma­sı Ka­ra­de­niz eki­bi­nin eli­ni güç­len­di­ri­yor. Yıl­dız oyun­cu­nun ya­kın çev­re­si­ne, “Şe­nol Gü­ne­ş'­e hay­ra­nım. Onun­la be­ra­ber ça­lı­şır­sam Bu­rak Yıl­maz gi­bi pat­la­ma ya­pıp, çok da­ha iyi yer­le­re ge­le­bi­li­ri­m” di­ye ko­nuş­tu­ğu söy­le­ni­yor.

BU OYUNCULARLA OLMAZ

FORLAN TRABZON’A MI GELİYOR?

Yayınlanma Tarihi:07:33,