SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Futboldan İbrahim Toraman, basketboldan Cevher Özer ile Gonca Karataş, voleyboldan Seda Eryüz ve hentboldan İbrahim Demir…  Öze dönüş dönemi yaşayan siyah-beyazlıların saha içi liderleri taraftardan destek isteyip bu büyük onuru şerefle taşıdıklarını söylediler.

Kap­tan­lık ne­dir? Sa­de­ce pa­zu­ban­dı­nı ko­lu­na tak­mak mı­dır? İşi, maç ön­ce­si ya­zı tu­ra atı­şın­da ka­le­yi seç­mek ve­ya maç için­de ya­şa­na­cak bir tar­tış­ma­da ara­cı ol­mak mı­dır? Ta­bi­i ki bun­lar de­ğil­dir; kap­tan­lık ön­ce­lik­le bir güç­tür. Kap­tan ol­mak için bir ca­mi­ada yıl­lar­ca top oy­na­ma­ya ge­rek yok­tur. Hem ta­kım için­de­ki ar­ka­daş­la­rı­nı­zın hem de ca­mi­anı­zın si­ze say­gı duy­ma­sı ge­re­kir. Ve kap­ta­na du­yu­lan bu say­gıy­la kap­ta­nın hem sa­ha için­de­ki hem de ta­kım ar­ka­daş­la­rı ara­sın­da­ki gü­cü ar­tar. Eğer bir ta­kım­da kap­tan se­çil­miş­se­niz ta­kım ar­ka­daş­la­rı­nı­zın ya­nı sı­ra di­ğer ta­kım oyun­cu­la­rı, ha­kem­ler ve baş­ka ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nın da si­ze say­gı duy­ma­sı çok önem­li­dir. Ko­lu­na pa­zu­ban­dı ta­ka­rak ‘kap­ta­n' olun­ma­ya­ca­ğı­nın bi­lin­ci­ne va­ran oyun­cu kap­tan­lık mer­te­be­si­ne ula­şa­bil­miş­tir.

ÖZE DÖNÜŞ…

Kaptanlık kav­ra­mı çok da­ha uzun ve fark­lı cüm­le­ler­le an­la­tı­lır bel­ki ama ya Be­şik­ta­ş'­ta kaptan ol­mak, o na­sıl an­la­tı­lır? Ön­ce­lik­le Ba­ba Hak­kı gi­bi ol­mal­ıdır; bir maç­ta ıs­lık­lan­ma­sı nın ar­dın­dan, “Bu for­ma­yı ba­na ta­raf­tar giy­dir­di. Şim­di on­lar is­te­yin­ce de çı­ka­rı­rı m” di­ye­bil­me­li­dir, yıl­lar son­ra ‘A­tom Ka­rın­ca' Rı­za Ça­lım­ba­y'­ın da yap­tı­ğı gi­bi. Ya da Er­man Kun­ter gi­bi ol­mal­dır; Be­şik­ta­ş'­tan Ec­za­cı­ba­şı'na git­ti­ği za­man ta­raf­ta­rın gösterdiği tepkiyi silip tek­rar yu­va­ya ge­ri dö­ne­bil­me­li­dir. Bel­ki de Meh­met Öz­di­lek gi­bi ol­ma­lı­dır; jü­bi­le­sin­den el­de et­ti­ği ge­li­ri oku­ma­ya muh­taç ço­cuk­la­ra ba­ğış­la­ya­bil­me­li­dir. Ve­ya Ar­zu Göl­lü gi­bi ol­ma­lı­dır; Be­şik­taş Vo­ley­bol Ta­kı­mı'n­da kap­tan­lık yap­tık­tan son­ra ay­nı onu­ru G.Sa­ra­y'­da da ya­şa­ya­bil­me­li­dir.

BEŞ KAPTAN YANYANA Ve şim­di on­la­rın izin­den yü­rü­yen fut­bol­da İb­ra­him To­ra­man, er­kek bas­ket­bol­da Cev­her Özer, hent­bol­da İb­ra­him De­mir, ba­yan vo­ley­bol­da Se­da Er­yüz, ba­yan bas­ket­bol­da ise Gon­ca Ka­ra­taş var. On­lar Be­şik­ta­ş'­ta, hem de hiç unu­tul­ma­ya­cak Feda se­zo­nun­da ta­kım­la­rı­nın ba­şın­da sa­ha­ya ilk çı­kan isim­ler. Ki­mi oyun­cu­nun üc­re­tin­de in­di­ri­me git­ti­ği, ki­mi oyun­cu­nun maaşını uzun sü­re ala­ma­dı­ğı bu dö­nem­de yö­ne­tim­le ta­kım ara­sın­da köp­rü oluş­tur­du­lar. Ve bu beş kap­tan, ilk ve son kez sa­de­ce AMK için bir ara­ya gel­di. İlk kez bir ara­ya gel­me­le­ri­nin ver­di­ği coş­kuy­la ken­di ara­la­rın­da çok ko­nuş­tu­lar; ken­di ta­kım­la­rı­nı an­lat­tı­lar, ar­ka­daş­la­rı­nın ta­kım­la­rı­nın son du­ru­mu hak­kın­da bil­gi al­dı­lar. AMK ola­rak bi­zim sor­du­ğu­muz tek so­ru ise şuy­du: Be­şik­ta­ş'­ta kap­tan ol­mak ne demektir?

‘BU SEZONUN ANLAMI BİR BAŞKA’ / CEVHER ÖZER

Böylesine büyük ve her zaman yüksek hedefler içerisinde olan bir camiada kaptanlık yapmak her şeyden önce büyük gurur. Bu önemli senede erkek basketbol takımı olarak biz-ler de kulübümüzü hem Avrupa'da hem ligde en üst seviyelerde temsil etmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan da hem bizlere hem de kulübümüze ellerinden geldiğince destek olmaya çağırıyoruz. Bizler onlarla daha güçlüyüz. Destekleriyle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.

‘CAMİAYA YAKIŞIR BİR TAKIM OLDUK’ / SEDA ERYÜZ

Büyük bir ca­mi­anın ve he­def­le­ri olan bir ta­kı­mın için­de so­rum­lu­luk al­mak­tır; kaptanlık. He­de­fi, Be­şik­ta­ş'­a ya­kı­şır bir yer el­de et­mek olan bir ta­kı­mın li­de­ri ol­mak­tır. İler­le­yen se­ne­ler­de spon­so­ru­mu­zun da de­vam eden des­te­ğiy­le Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da da ku­lü­bü­mü­zü tem­sil et­mek­tir. 110 yıl­lık bir ca­mi­ada kap­tan­lık gi­bi önem­li bir gö­re­vi bu önem­li se­ne­de yap­mak da gü­zel bir duy­gu. Ta­raf­ta­rı­mı­zı da ya­nı­mız­da gör­mek be­ni kap­tan ola­rak da­ha mut­lu edi­yor. Ta­kım ar­ka­daş­la­rım ve ben ca­mi­mı­za ya­kı­şan şe­kil­de mücadelemizi verip Beşiktaş'ı yukarıya taşımak istiyoruz.

‘TARAFTAR DESTEĞİ YANIMIZDA OLMALI’ / GONCA KARATAŞ

Böyle bü­yük bir ca­mi­da kap­tan ol­mak onurdur. Spon­sor des­te­ği­miz olmadığı için alt­ya­pı­dan ta­kım ku­rul­du. Ta­raf­ta­rı­mı­zın bi­ze des­te­ği­ni his­set­mek is­ti­yo­ruz çün­kü maç­lar­da top­la­sa­nız 20 ta­ne bi­le ta­raf­tar yok. Bu du­rum bir kap­tan ola­rak be­ni çok üzü­yor. Ga­li­bi­ye­ti­miz yok ama bu­nu de­ğiş­tir­mek için her gün çalışıyoruz. Ta­raf­ta­rı­mız, şu ana ka­dar gel­di­ği maç­lar­da bi­ze ön yar­gı­lı ama yaş or­ta­la­ma­mız 19 bi­le de­ğil. Herkesle ko­nu­şup on­la­rı maç­la­ra mo­ti­ve et­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. 10 se­ne­dir bu ta­kım­da­yım ama gitgide yalnız kalıyoruz ve taraftar olmayınca motivasyon da çok zor oluyor.

‘AVRUPA’DA KUPA ZAMANI GELDİ’ / İBRAHİM DEMİR

Büyük bir onur. Arkanızda böyle büyük bir camianın olduğunu bilmek ve bu camianın desteğiyle sahada ter dökmek inanılmaz heyecan verici ve zevkli. Beşiktaş hentbol takımının kaptanı olarak çok daha mutluyum. Çünkü yıllardır hentbolda Beşiktaşımız'ı en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşamaktayım. Son 7 sezonda sayısız şampiyonluk yaşadık. Hentbol takımımız ve benim en büyük amacım Beşiktaşımız'a; yöneticile-rimizin ve camiamızın da desteğiyle seyir-cimizin önünde bir Avrupa Kupası kaldırmak istiyoruz.

‘GÜÇLÜ OLMAK DİK DURMAKTIR’ / İBRAHİM TORAMAN

Beşiktaş kaptanlığı büyük bir onur. Beşiktaş'ta kaptan olmak için güçlü olmak, dik durmak, sağlam basmak gerekir. Pazubandı ilk taktığım zaman yaşadığım heyecan çok farklıydı. Bu onuru yıllardır taşımanın verdiği gurur hiçbir şeyle değiştirilmez. Özellikle de FEDA döneminde ayrı bir gurur kaynağı. Baba Hakkı, Vedat Okyar, Sanlı Sarıalioğlu, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsanelerle aynı mevkide olmak gerçekten inanılmaz.

Ersoy ÖZDEM / AMK

BASKETBOLDA DA A.Ş OLUYOR – TIKLAYIN

KARTAL START VERDİ – TIKLAYIN

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi:07:20,