SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Transfer ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­ran Fe­ner­bah­çe'nin gün­de­min­de­ki ye­ni isim Fas­lı You­nes Bel­han­da… Die­go Ri­bas, Val­bu­ena, Ka­ka ve Re­ye­s'­ten so­nuç ala­ma­yan sa­rı-la­ci­vert­li yö­ne­tim ro­ta­yı Mont­pe­l­lie­r'­in 22 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su Bel­han­da'ya çe­vir­di. Geç­ti­ği­miz yıl Fran­sa şam­pi­yo­nu olan Mont­pe­l­lie­r'­in 10 nu­ma­ra­sı genç ya­şı­na rağ­men müt­hiş bir ka­ri­yer ya­ka­la­dı.

FRANSA’DA YILIN GOLÜNÜ PSG’YE ATMIŞTI

Fransa'da do­ğup bü­yü­yen ve bu ül­ke­nin alt­ya­pı mil­li ta­kım­la­rın­da oy­na­dık­tan son­ra va­tan­da­şı ol­du­ğu Fa­s'­ı ter­cih eden Bel­han­da, ge­çen yıl 12 gol, 6 asist­le yı­lın en ba­şa­rı­lı genç oyun­cu­su un­va­nı­nı el­de et­ti ve ta­ri­hi bir şam­pi­yon­luk ge­tir­di. Yı­lın 11'i­ne se­çi­len Bel­han­da'nın PSG'­ye at­tı­ğı rö­va­şa­ta go­lü de fut­bol oto­ri­te­le­ri ta­ra­fın­dan se­zo­nun en gü­zel go­lü ola­rak de­ğer­len­dir­di.

TALİBİ SADECE FENER DEĞİL

Ay­kut Ko­ca­ma­n'­ın lis­te­sin­de bu­lu­nan Bel­han­da'nın pi­ya­sa de­ğe­ri 8.5 mil­yon eu­ro ola­rak bi­li­ni­yor. İn­gi­liz ku­lüp­le­ri­nin de ta­ki­be al­dı­ğı genç oyun­cu­nun ta­li­bi çok ol­du­ğu için Mont­pe­l­lier yö­ne­ti­mi 15 mil­yon eu­ro ile ka­pı­yı açı­yor. Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi 2014'e ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nan Bel­han­da için Fran­sız ku­lü­bü­ne res­mi tek­lif yap­tı.

BELHANDA’NIN MUHTEŞEM GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

MEIRELES GİDİYOR MU?

SOW’UN DERDİYOK

FENER PARAM’BARCA’

 

Yayınlanma Tarihi:07:29,