SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

‘'Burada çok mutlu, ayrılmak aklının ucundan bile geçmiyor. Sadece Roma'dan resmi bir teklif var ama Amrabat, G.Saray'da kalmak istiyor.''

Galatasaray’ın se­zon ba­şın­da bü­yük uğ­raş­lar so­nu­cun­da Kay­se­ri'den 8.6 mil­yon Eu­ro'ya trans­fer et­ti­ği Nor­din Am­ra­bat, sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma­yı giy­mek­ten mut­lu. Arkadaşımız Kaan Bora'nın ulaştığı Am­ra­ba­t'­ın avu­ka­tı Er­kan Al­kan, Fas­lı yıl­dı­za sa­de­ce Ro­ma'dan tek­lif ol­du­ğu­nu açık­la­yıp, ‘'­Za­ten G.Sa­ra­y'­da çok mut­lu. Ay­rıl­ma­yı ak­lı­nın ucun­dan bi­le ge­çir­mi­yor. Sa­rı-kır­mı­zı­lı for­ma­yı gi­ye­bil­mek için çok şey fe­da et­ti'' di­ye ko­nuş­tu.

EN BÜYÜK HAYALİ GALATASARAY FORMASI!

Totenham’dan 7 mil­yon Eu­ro'luk tek­lif gel­di­ği yo­lun­da­ki ha­ber­le­rin de ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Al­kan, ‘'­Nor­di­n'­in G.Sa­ra­y'­a ge­liş sü­re­ci sı­ra­sın­da ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­lı sü­re­ci her­kes bi­li­yor. Onun en bü­yük ha­ya­li bu for­ma­yı gi­ye­bil­mek­ti ve bu ama­cı­na ulaş­tı. Ta­kı­mın da as oyun­cu­la­rı ara­sı­na gir­di. O da tam is­te­nen dü­zey­de ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor ve çok ça­lı­şı­yor. Ay­rıl­mak gi­bi bir dü­şün­ce­si yok. So­nuç­ta Şam­pi­yon­lar Li­gi'n­de 2. tur mü­ca­de­le­si­ne çı­ka­cak olan ve Sü­per Li­g'­in li­de­ri ta­kı­mın ban­ko oyun­cu­su. Ne­den git­mek is­te­sin. Sa­de­ce Ro­ma'dan res­mi bir tek­lif gel­di ve bu­nu G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi'ne ilet­tim. O so­nu­na ka­dar G.Sa­ra­y'­da kal­mak is­ti­yo­r'' açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

SERBEST KALMA MADDESİ 15 MİLYON EURO

Nordin Am­ra­ba­t'­ın sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar ile yap­tı­ğı söz­leş­me­de ser­best kal­ma be­de­li­nin ise 15 mil­yon Eu­ro ol­du­ğu be­lir­til­di. Yıl­dız fut­bol­cu­nun, Hol­lan­da'da ai­le­si­nin ya­nın­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Er­kan Al­kan, “­Fas Mil­li Ta­kı­mı ile Af­ri­ka Ku­pa­sı gi­de­cek. G.Sa­ra­y'­ın dev­re ara­sı kam­pı­na ka­tı­la­ma­ya­cak, di­rekt ola­rak mil­li ta­kı­ma gi­di­yor. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip­le bir­lik­te ola­ma­ya­ca­ğı için üz­gün ama Af­ri­ka Ku­pa­sı'nın ar­dın­dan ta­kı­ma bom­ba gi­bi dön­me­yi amaç­lı­yo­r'' ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ka­an BORA / AMK

 

TERİM ONLARI İSTİYOR

CEZA İNDİ TWITTER SALLANDI

 
 
 
 
 
Yayınlanma Tarihi:17:00,