SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Sü­per Li­g'­in ilk dev­re­sin­de um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan Trab­zons­po­r'­da göz­ler ocak ayı­na çev­ril­di. Trans­fer dö­ne­mi­ni ha­re­ket­li ge­çir­me­si bek­le­nen bor­do-ma­vi­li­le­rin en önem­li üç is­mi, Baş­kan Sad­ri Şe­ner, as­baş­kan Nev­zat Şa­kar ve tek­nik di­rek­tör Şe­nol Gü­neş dün İs­tan­bu­l'­da bir ara­ya gel­di. Trans­fer­de iz­le­ne­cek yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­mek için ka­fa ka­fa­ya ve­ren üç­lü, özel­lik­le iki ko­nu­da hem­fi­kir ol­du: Alı­na­cak fut­bol­cu­lar yer­li, mev­ki­le­ri de for­vet ol­ma­lı. Bü­yük ümit­ler­le alı­nan Marc Jan­ko'nun da gol so­ru­nu­na ça­re ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le mut­la­ka for­vet is­te­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Gü­neş, gön­lün­deki as­la­nın da İsviçre Milli Takımı'nda oynayan Eren Der­di­yok ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

HASAN SEZON SONU SERBEST

Se­zon ba­şın­da Ba­yer Le­ver­ku­se­n'­den Hof­fen­he­im ku­lü­bü­ne ge­çen 24 ya­şın­da­ki oyun­cu, Al­man­ya Li­gi'nin ilk ya­rı­sın­da 14 maç­ta for­ma giy­di ve 1 gol at­tı. Kü­me düş­me hat­tın­da yer alan Hof­fen­he­im'­da mut­lu ol­ma­yan Ere­n'­in de Trab­zons­po­r'­a sı­cak bak­tı­ğı bil­di­ril­di. Bor­do-ma­vi­li­le­rin di­ğer al­ter­na­ti­fi ise çok da­ha ya­kın­dan… Şe­nol Gü­ne­ş'­in, Ere­n'­in gel­me­me­si ha­lin­de Or­dus­po­r'­da oy­na­yan Ha­san Kab­ze'yi is­te­di­ği ifa­de edil­di. Or­du'nun bu se­zon en dik­kat çe­ki­ci oyun­cu­la­rın­dan bi­ri olan Ha­san, lig­de 14 maç­ta 5 gol at­tı.

EREN DERDİYOK’UN GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

BİR BOMBA DAHA

Yayınlanma Tarihi:07:35,