SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ptt 1. Li­g'­in ilk ya­rı­sı­nı ha­yal kı­rık­lı­ğıy­la ta­mam­la­ma­sı­na rağ­men Mus­ta­fa De­niz­li'yi gö­re­ve getiren Çay­kur Ri­zes­po­r yeni bir döneme başladı. Ligin ikin­ci ya­rı­sı­na hazırlanan ye­şil-ma­vi­li­ler de ta­kım­dan ay­rı­la­cak olan fut­bol­cu­lar­la ya­pı­la­cak olan trans­fer­le­r netleşmeye başladı. Ye­şil-ma­vi­li ta­kı­mın transfer lis­te­sin­de önem­li isim­le­rin ol­du­ğu öğ­re­nil­di. G.Sa­ra­y'­da faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yan Cey­hun Gü­se­lam ve Ser­can Yıl­dı­rım lis­te­nin ilk sı­ra­sın­da yer alı­yor. An­cak golcü oyun­cu­ Ser­can Yıl­dı­rı­m'­ın “G.Sa­ra­y'­da kal­mak is­ti­yo­rum. Ama yi­ne de son söz ku­lü­bü­mü­n” de­di­ği öğ­re­nil­di.

GENÇ YETENEKLERİ İSTİYOR

Bu se­zon sa­kat­lık­lar­dan do­la­yı önem­li ek­sik­le­rin ol­du­ğu Çay­kur Ri­zes­po­r'­da de­fans, or­ta sa­ha ve for­ve­te 4-5 oyun­cu­nun trans­fer edi­le­ce­ği öğ­re­ni­lir­ken, lis­te de Kar­de­mir Ka­ra­büks­po­r'­un yol­la­rı­nı ayır­dı­ğı Meh­met Yıl­dız, Mu­ham­met Öz­din, Bi­lal Kı­sa ve Flo­rin Cer­na­t'­ın ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Mus­ta­fa De­niz­li'nin baş­ta Trab­zons­por ol­mak üze­re Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe'den ba­zı genç ve ye­te­nek­li isim­le­ri is­te­di­ği bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.

YARDIMCILAR İSTEDİ

Rİ­zes­po­r'­da tek­nik di­rek­tör­lü­ğe ge­ti­ri­len Türk fut­bo­lu­nun tec­rü­be­li is­mi Mus­ta­fa De­niz­li'nin tek­nik eki­bi ken­di­le­ri­ni Ri­zes­po­r'­lu ya­pan söz­leş­me­le­ri im­za­la­dı­lar.

De­niz­li'nin eki­bin­de yer alan yar­dım­cı an­tre­nör­ler Yu­suf Şim­şek, İb­ra­him Üzül­mez ve kon­düs­yo­ner Ste­fa­no Mo­re­no, 1,5 yıl­lık söz­leş­me­ye im­za at­tı­lar.