SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Uğur Boral'dan eleştirilere ilginç yanıt: Sorun F.Bahçe'den gelmem ve daha önce sol önde oynamam. Doğuştan sol bek mi olunuyor?

‘MÜKEMMEL GİDİYORUZ'

Beşiktaş’ın en çok eleş­ti­ri­len isim­le­ri­nin ba­şın­da ge­len Uğur Bo­ral sus­kun­lu­ğu­nu boz­du. Rad­yos­po­r'­a ko­nu­şan tec­rü­be­li oyun­cu, “E­leş­ti­ri­ler ön yar­gı­lı­” de­di ve şun­la­rı söy­le­di: F.Bah­çe'den gel­miş ol­mam ve ‘Za­ten sol ön ta­raf oyun­cu­su' den­me­si bunun gös­ter­ge­si. Ama ben­ce bu eleş­ti­ri­ler çok saç­ma. Na­sıl olu­yor; in­san do­ğuş­tan sol bek ola­rak mı do­ğu­yor? Za­ten bu eleş­ti­ri­ler dı­şın­da her şey yo­lun­da. Be­şik­ta­ş da mü­kem­mel gi­di­yor. Key­fi­miz ye­rin­de. Uma­rım ikin­ci ya­rı­da Be­şik­ta­ş'­ı da­ha iyi yer­le­re ge­ti­re­ce­ğiz.

‘FERNANDES’E BAĞLI DEĞİLİZ'

Sol be­ke trans­fer ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de­ki ha­ber­le­ri ta­kip et­me­di­ği­ni be­lir­ten Uğur, “Be­şik­ta­ş'­a fay­da sağ­la­ya­cak bir oyun­cu var­sa, he­pi­miz ona kucak aça­rı­z” de­di. “Fer­nan­des var­sa Be­şik­taş ka­za­nı­r” gö­rü­şü­ne ka­tıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten yıl­dız fut­bol­cu, “Be­şik­taş yüz yıl­lık ca­mi­adır. Ki­şi­le­re en­deks­li de­ğil­dir. Fer­nan­des, sa­ha için­de mü­kem­mel bir li­der, iti­ci bir güç. He­pi­miz onu çok se­vi­yo­ruz. Ama o ol­ma­dı­ğı za­man da Be­şik­taş, çoş­ku­suy­la, ka­zan­ma­sı­nı bi­li­r; kazanmıştır da” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

Yayınlanma Tarihi:07:11,