SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Portekizli yıldız maç başına 0.6'lık gol oranını sürdürürse 20 gole ulaşacak ve Beşiktaş'ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

Kariyerinin en iyi dö­ne­mi­ni Be­şik­ta­ş'­ta ge­çi­ren Hu­go Al­me­ida, per­for­man­sı­nı sür­dü­rür­se bu başarısını çok özel bir ün­van­la taç­lan­dı­ra­bi­lir. Bu se­zo­nun ilk dev­re­sin­de 15 maç­ta 1276 da­ki­ka for­ma gi­yen ve fi­le­le­ri 9 kez ha­va­lan­dı­ra­rak Be­şik­ta­ş'­ın en sko­rer is­mi ola­rak ön plana çı­kan Al­me­ida'­nın ye­ni he­de­fi, si­yah-be­yaz­lı ku­lü­bün ta­ri­hi­ne geç­mek. Maç ba­şı­na 0.6 gol or­ta­la­ma­sı ya­ka­la­yan Por­te­kiz­li yıl­dız bu or­ta­la­ma­yı li­gin ikin­ci dev­re­si de sür­dü­rür­se li­gi 20 gol­le ka­pa­ya­cak ve bu da Al­me­ida'­yı Be­şik­taş ta­ri­hi­nin bir se­zon­da en çok gol atan ya­ban­cı fut­bol­cu­su ya­pa­cak.

Bu re­ko­ru ha­li­ha­zır­da elin­de tu­tan isim ise Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın unu­ta­ma­dı­ğı bir isim; Pas­cal Nou­ma… 2000-2001 se­zo­nun­da 18 gol atan Nou­ma, 1984-1985 ve 1985-86 se­zon­la­rın­da 17'şer kez fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ran Ko­va­çe­vi­ç'­i ge­ri­de bı­rak­mış ve Be­şik­ta­ş'­ın bir se­zon­da en çok gol atan ya­ban­cı fut­bol­cu­su ola­rak ta­rih­te­ki ye­ri­ni al­mış­tı.

REKORU 24 MAÇTA KIRMIŞTI

19 Ma­yıs 2001 ta­ri­hin­de oy­na­nan Si­irt JET­PA ma­çın­da ağ­la­rı ha­va­lan­dı­rarak 18. golünü atan Fran­sız yıl­dız bu ba­şa­rı­ya sa­de­ce 24 maç­ta ulaş­mış­tı. Gör­dü­ğü kart­lar ve hır­çın­lık­la­rı ile o se­zon 10 ma­çı ka­çı­ran Nou­ma 2001'de eli­ne ge­çir­di­ği re­ko­ru ha­len ko­ru­yor.

Ut­kan AY­DIN/AMK

Yayınlanma Tarihi:13:15,