SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Son şampiyon, ligin ilk yarısını lider bitirdi. Terim ise 6. kez gittiği Trabzon deplasmanında 3. beraberliğini aldı…

1996'DA G.Sa­ra­y'­da tek­nik adam­lık ka­ri­ye­ri­ne baş­la­yan Fa­tih Te­rim, Av­ni Ake­r'­de maç kay­bet­mi­yor. Bor­do-ma­vi­li ekip ile 1996-97'de 0-0, 1997-98'de 1-1 be­ra­be­re ka­lan Te­rim, 1998-99'da ra­ki­bi­ni 3-0, 1999-2000'de 2-1, 2002-03'te 2-1, 2011-12 se­zo­nun­da ise 3-0 ve 4-2'lik skor­lar­la mağ­lup et­me­yi ba­şar­mış­tı. Te­rim dün ra­ki­bi­ne kar­şı 3. be­ra­ber­li­ği­ni al­mış ol­du. Te­rim 1996'dan bu ya­na 7. kez kar­şı kar­şı­ya gel­di­ği Şe­nol Gü­ne­ş'­e kar­şı da 3 kez ka­za­nır­ken dün 4. kez be­ra­be­re kal­dı.

BÜYÜK MAÇLAR ONUN İÇİN!

Fatih Te­rim, gö­re­ve gel­di­ği üçün­cü dö­nem­de di­ğer bü­yük­le­re kar­şı üs­tün… Te­ri­m'­in Ga­la­ta­sa­ra­y'­ı ge­çen se­zon Fe­ner­bah­çe, Be­şik­taş ve Trab­zons­po­r'­a kar­şı 5 ga­li­bi­yet, 6 be­ra­ber­lik, 1 de ye­nil­gi al­mış­tı. Te­rim ve öğ­ren­ci­le­ri bu se­zon Be­şik­taş ile be­ra­be­re ka­lır­ken Fe­ner­bah­çe'yi Sü­per Fi­nal ve lig maç­la­rın­da mağ­lup et­me­yi ba­şar­dı.

‘KAZANAMADIK, ÜZGÜNÜM’

MAÇ son­ra­sı kar­şı­laş­may­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni an­la­tan Te­rim, “Her şe­ye rağ­men ilk ya­rı­yı li­der bi­tir­di­ği­miz için mem­nu­num. Son ba­sit top­la­rı kul­la­na­ma­yı­şı­mız gol po­zis­yon­la­rın­da bi­zi et­ki­le­di. Bun­la­rın dö­nü­şü de bi­ze kon­tra­tak ola­rak ge­liş­ti. Son da­ki­ka­lar­da kay­be­de­bi­lir­dik ama kay­bet­me­di­ği­miz için de se­vinç­li­yi­m” de­di. İm­pa­ra­tor, maç için­de­ki ha­ta­lar için de, “75 da­ki­ka ağ­zı­mı aç­ma­dım. Ba­zen ta­ti­le er­ken çı­kı­lı­yor. Ne ka­dar is­ter­se­niz is­te­yin be­yin­le­rin­den ala­mı­yor­su­nu­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bahadır ÇOKİŞLER

AVNİ AKER’DE SESSİZ GECE

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

 

Yayınlanma Tarihi:08:02,