SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Şan­lı­ur­fas­por Tek­nik Di­re­ktö­rü Bah­ri Ka­ya, li­gin ilk ya­rı­sı­nı de­ğer­len­dir­di. Ka­ya, “Bü­tün sı­kın­tı­la­ra rağ­men top­la­dı­ğı­mız 22 pua­nı ba­şa­ra­lı bu­lu­yo­rum. Gol yol­la­rın­da bi­raz da­ha et­ki­li ol­say­dık. Şu­an ilk al­tı için­de yer alır­dık. Yi­ne de ilk ya­rı­da is­te­di­ği­mi­zi al­dık. Dev­re ara­sın­da ta­kım­da gi­de­cek ve ka­la­cak oyun­cu­lar ola­cak. Ek­sik mev­ki­ile­re tak­vi­ye şart. Ba­şa­rı is­ti­yor­sak bu iş­le­re li­ge ve­ri­len ara­da vakit ayırmamız la­zım. Bü­tün Şan­lı­ur­fa hal­kı biz­den ba­şa­rı bek­li­yor. İyi bir ha­zır­lık kam­pı son­ra­sı ikin­ci ya­rı­da da­ha iyi yer­le­re ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ru­m” de­di.