SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Buca ikinci yarıdan umutlu

İlk ya­rı­yı 25 pu­an­la ka­pa­tan Bu­cas­po­r’­da Tek­nik Di­rek­tör Sa­it Ka­ra­fır­tı­na­lar,ligin ikinci yarısından umutlu

Güncellenme: 22:21, 24/12/2012
Buca ikinci yarıdan umutlu

PTT 1. Li­g'­de Ege der­bi­sin­de De­niz­lis­po­r'­u 1-0 ye­ne­rek ilk ya­rı­yı 25 pu­an­la ka­pa­tan Bu­cas­po­r'­da Tek­nik Di­rek­tör Sa­it Ka­ra­fır­tı­na­lar, se­zon ba­şın­da he­def­le­dik­le­ri pua­na ulaş­tık­la­rı­nı söy­le­di. Şans­sız­lık­lar ne­de­niy­le li­gi da­ha üst sı­ra­lar­da da bi­ti­re­me­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ka­ra­fır­tı­na­lar, “İ­kin­ci ya­rı­ya iyi ha­zır­la­na­rak ve ya­pa­ca­ğı­mız tak­vi­ye­ler­le he­de­fi­mi­ze ula­şa­ca­ğız. Li­der­le ara­mız­da 6 pu­an fark var. Bu ko­lay­lık­la ka­pa­na­bi­lir. İlk 2 sı­ra­da ol­ma­sak bi­le Play-Of­f'­ta yer ala­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.