SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yan pas bile yapamayan Kanarya, İlhan ve LuaLua'nın (2) golleriyle 3-0 geriye düştüğü maçta golü, Kuyt'la 75'te buldu. Kadıköy ahalisi takıma, Yıldırım'a ve Kocaman'a öfke kustu.

Ve Tak­ke ye­ni­den düş­tü, kel yi­ne or­ta­ya çık­tı. F.Bah­çe, aslarından 1-2 ta­ne­si ol­ma­dı­ğın­da tek­nik di­rek­tö­rü­nün eli­ne ka­lan ve bu nok­ta­da ge­rek­li ‘tec­rü­be­ye' sa­hip ol­ma­yan bir ta­kım. Ay­kut Ko­ca­man alın­ma­sın ama ekibinde ek­sik ol­du­ğu za­man ta­kım ku­ra­mı­yor, ide­al 11 bozul­du­ğu an o koltuğu taşıyamıyor..

Zaten ka­fa ya­pı­sı F.Bah­çe'ye hiç uy­gun de­ğil. Kuyt ne de­miş­ti: “Ho­ca G.Sa­ray ma­çı­nın devre arasın­da ‘2-1'i 80'e ka­dar ko­ru­ya­lım, son­ra ma­çı be­ra­be­re bi­ti­re­ce­ğiz' dedi.” Bu bi­le Ko­ca­ma­n'­ın gitmesi ge­rek­ti­ği­ni gös­te­ri­yor ama Aziz Yıl­dı­rım dü­ze­nin­de ho­ca­ya her şey mü­bah.

Maça dö­ne­lim. Esa­sın­da maç­ta tek ta­kım var­dı. O da Ka­ra­bük. F.Bah­çe'de Me­ire­les ve Meh­met To­pa­l'­ın yok­lu­ğun­da Sel­çuk ve Se­zer sa­ha­day­dı, on­lar da re­za­let­ti. İlk ya­rı­nın sonun­da çık­tı­lar. İlk ya­rı­da 2 po­zis­yon bul­du F.Bah­çe. Bi­rin­de Se­zer ce­za sa­ha­sın­dan ka­çır­dı, di­ğe­rin­de Sow iyi vu­ra­ma­dı. Bu es­na­da Ka­ra­bük, 38'de İl­han'ın ce­za sa­ha­sı­ndan vur­du­ğu şut­la öne ge­çip, 41'de de Lu­aLu­a'y­la ay­nı nok­ta­dan far­kı aç­tı: 0-2.

AZİZ YILDIRIM ANONS YAPSA…

Aykut Ko­ca­man iyi iz­le­yi­ci. Dev­re ara­sı­na ka­dar yi­ne bir şey yap­ma­dı. Ar­dın­dan Sel­çuk ve Se­ze­r'­i çı­ka­rıp genç Sa­li­h'­i ve Ca­ne­r'­i ma­çı kur­tar­sın di­ye oyu­na al­dı. Ama sarı-lacivertli takım tek bir atak bile yap­ma­dı. 69'da da kim­se­nin di­şi­ni ge­çi­re­me­di­ği Lu­aLu­a'­dan Vol­ka­n‘­ın çok kö­tü yer tu­ta­rak ye­di­ği gol­le 0-3'ü de gör­dü. Son­ra­sın­da Gök­ha­n'­ın or­ta­sın­da Kuyt ön di­rek­te gü­zel bir gol at­tı. Da­ki­ka 75'ti.

Bu bi­le ateş­le­me­di F.Bah­çe'yi. Tri­bün­ler Ale­x'­i se­vip, Aziz Yıl­dı­rım ve Ay­kut Ko­ca­ma­n'­a kin kus­tu. Ben­ce Aziz Yıl­dı­rı­m'­ın an­la­ma­dı­ğı bir şey var. Ar­tık bi­li­şim ça­ğın­da­yız. İn­san­lar her şe­yin far­kı­na otur­du­ğu kol­tuk­tan bi­le va­ra­bi­li­yor. Kit­le­le­ri le­hi­ne ha­re­ket et­me­le­ri için yön­len­dir­mek, bas­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğın se­si ön­le­ye­mi­yor. Eğer Yıl­dı­rım, tıp­kı ka­dın­la­rın sey­ret­ti­ği G.An­tep ma­çın­da ol­du­ğu gi­bi dün de ho­ca­ya pro­tes­to ya­pı­lır­ken mik­ro­fo­nu eli­ne alıp ta­raf­ta­rı sus­tur­ma­ya kalk­say­dı, inan­dı­rı­cı olur­du. Ama ben­ce o da du­ru­mun far­kın­da!

Buğra ACAR/AMK

KADIKÖY’DE ‘ALEX,EMRE’ SESLERİ! 

SÖZ GECENİN YILDIZINDA

‘KOY VERDİK GİTTİ’

AYKUT KOCAMAN İSTİFA ETTİ

İSTİFAYA ‘YILDIRIM' ENGELİ

ALEX'TEN İSTİFA YORUMU

Yayınlanma Tarihi:20:51,