SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Aybaba çok dürüst

Hil­bert, trans­fer­markt.tv’­ye ver­di­ği rö­por­taj­da Tür­ki­ye ve si­yah-be­yaz­lı ta­kım hak­kın­da­ki so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.

Güncellenme: 23:32, 20/12/2012
Aybaba çok dürüst

Hilbert, “İyi bir antrenör, açık ve dürüst bir karakter. Herkesten sorumluluk bekliyor” dediği Samet Aybaba'yı başarının anahtarı olarak gösterdi.

Beşiktaş'ın Al­man pan­ze­ri Ro­ber­to Hil­bert, trans­fer­markt.tv'­ye ver­di­ği rö­por­taj­da Tür­ki­ye ve si­yah-be­yaz­lı ta­kım hak­kın­da­ki so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. Geç­ti­ği­miz se­zon­ki ta­kım ile bu yıl­ki Be­şik­ta­ş'­ı de­ğer­len­di­ren Hil­bert şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: İlk dö­ne­mim­de Gu­ti ve Qua­res­ma gi­bi fut­bol­cu­la­rın göl­ge­sin­de kal­mış­tım. İs­te­di­ğim per­for­man­sı da gös­te­re­mi­yor­dum. Ben de ken­dim­den mem­nun de­ğil­dim. Ama bu se­zon iş­ler de­ğiş­ti. For­mu­mun zir­ve­sin­de­yim ve per­for­man­sım­dan mem­nu­num. Ta­raf­tar­la­rın gö­rüş­le­ri ve eleş­ti­ri­ler de çok olum­lu.

Samet Ay­ba­ba ile iyi bir uyu­mu­muz var; ak­si hal­de be­ni oy­nat­maz­dı. Şa­ka bir ya­na ki­şi­sel ola­rak çok iyi bir iliş­ki­miz var. Hem ben­le hem de ta­kım­la böy­le. Ha­zır olan oy­nu­yor. Ben­ce Ay­ba­ba iyi bir an­tre­nör, açık ve dü­rüst bir ka­rak­ter. Ta­kı­ma çok ya­kın du­ru­yor ve sü­rek­li ile­ti­şim ha­lin­de. Oyun­cu­lar­la ko­nu­şu­yor. Al­me­ida ve Fer­nan­des gi­bi tec­rü­be­li oyun­cu­lar­la Ne­cip gi­bi genç oyun­cu­lar­la gü­ven ve­ri­ci ko­nu­şu­yor ay­nı za­man­da da so­rum­lu­luk alın­ma­sı­nı bek­li­yor. Bu, ba­şa­rı­nın ana ne­den­le­rin­den bi­ri.

HERKES BİRBİRİ İÇİN SAVAŞIYOR

Geçen se­zon ba­şa­rı­lı ola­ma­dık çün­kü ka­ğıt üze­rin­de iyi bir ta­kım­dık ama as­la bir­lik ola­ma­dık. Bu se­zon ise güç­lü bir ta­kı­mız ay­nı za­man­da sü­per bir­lik­te­lik ya­ka­la­dık. Bu, id­man­lar­da ve sa­ha­da gö­rü­le­bi­li­yor. Her­kes bir di­ğe­ri için sa­va­şı­yor, genç oyun­cu­lar tec­rü­be­li­ler­den öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yor. Bi se­zon iyi bir ta­kım ol­mak için tüm er­dem­le­re sa­hi­biz. Şam­pi­yon­lar Li­gi he­de­fin­de iler­li­yo­ruz ama se­zon so­nu ne olur bi­le­mem.

Yayınlanma Tarihi:23:31,