SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

F.Bahçe’nin iç sa­ha­daki maç­lar­da, ra­kip­le­ri­ne geç­ti­ği­miz se­zon­la­ra oran­la hük­me­de­me­di­ği bir ger­çek. 5 maç­lık se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sıy­la baş­la­yan se­ri­de 4-1 ka­za­nı­lan G.Bir­li­ği ma­çı­nın ikin­ci ya­rı­sı ha­riç he­men he­men tüm maç­lar den­ge­de geç­ti. Haf­ta için­de G­lad­bach kar­şı­sın­da ye­dek kad­roy­la he­zi­me­te uğ­ra­yan, ufak çap­lı bir Stoch kri­zi ya­şa­yan ve önü­müz­de­ki haf­ta TT Are­na'da G.Sa­ra­y'­la kar­şı­la­şa­cak sa­rı-la­ci­vert­li­ler dün ma­ça um­du­ğun­dan iyi baş­la­dı. 5'te Za­yat­te'nin uzak­laş­tı­ra­ma­dı­ğı top Ca­ne­r'­in önü­ne düş­tü. Onun pa­sın­da top­la bu­lu­şan Cris­ti­an ce­za ya­yın­dan sert vur­du ve F.Bah­çe'yi öne ge­çir­di: 1-0.

Bu gol­le İBB'­nin tüm plan­la­rı al­tüst ol­sa da yi­ne ra­ki­bi­ne bi­ti­ri­ci dar­be­yi vu­ra­ma­dı sa­rı-la­ci­vert­li­ler. 19'da ise Cris­ti­an ol­ma­dık bir po­zis­yon­da to­pu kap­tı­rın­ca ra­ki­bi­ni in­dir­di. 35 met­re­den Gök­han Sü­zen sert vur­du, se­zon ba­şın­dan be­ri ta­kı­mın en iyi­si olan Vol­kan sek­tir­di. Ya­şa­nan ka­ram­bol­de ara­ya gi­ren We­bo be­ra­ber­li­ği ge­tir­di: 1-1. 25. da­ki­ka­dan iti­ba­ren ise ha­kem Sü­ley­man Abay çık­tı sah­ne­ye. İlk dev­re bi­te­ne ka­dar ağ­zın­dan dü­dük, elin­den kart ek­sik ol­ma­dı Aba­y'­ın. Dü­dük­ler­iyle özel­lik­le sa­rı-la­ci­vert­li oyun­cu­la­rın si­nir kat­sa­yı­sı­nı bir ka­de­me üs­te ta­şı­dı. 38'de Sa­mu­el, sol­da bom­boş du­rum­da­ki Gök­han ye­ri­ne sağ­da We­bo'yu ter­cih edin­ce Bü­lent ho­ca ne­re­dey­se sa­ha­ya da­lı­yor­du.

BASKI SONUÇ GETİRDİ

İkinci ya­rı­nın ilk 10 da­ki­ka­lık bö­lü­mün­de ise akın akın ra­kip ka­le­ye yük­len­di F.Bah­çe. Sow, Yo­bo, Ca­ner ve Be­ki­r'­le art arda po­zis­yo­nu­nlara gir­diler. Ki­mi ka­le­ci Edu­ar­do'yu ni­şan­la­dı ki­mi çer­çe­ve­yi bu­la­ma­dı.

79'da bas­kı so­nuç ge­tir­di. Sağ ka­nat­tan ka­za­nı­lan kor­ne­ri Se­zer kul­lan­dı. Pe­nal­tı nok­ta­sı­na ge­len to­pa Be­kir iyi yük­sel­di ve sa­rı-la­ci­vert­li­le­ri öne ge­çir­di: 2-1. 86'da ise oyu­na 2 da­ki­ka ön­ce gi­ren Ta­ner kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da ka­çı­rın­ca sa­rı-la­ci­vert­li­ler G.Sa­ray der­bi­si ön­ce si mo­ral de­po­la­dı.

Volkan DEDEOĞLU / AMK

KARŞILAŞMADAN KARELER İÇİN TIKLAYINIZ…

Yayınlanma Tarihi:18:35,