SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Şe­nol Gü­neş ile il­gi­li is­ta­tis­tik çok önem­li. Lig­ler­de tüm za­man­la­rın en çok maç ka­za­nan ho­ca­sı. Ama as­lın­da bir kay­be­den o. Ho­ca­nın fel­se­fe­si­dir; ölü ta­kım­la­rı di­ril­tir, yu­ka­rı­ya oyna­tır. Gü­ne­ş'­in ta­kı­mı, bu se­zon ilk kez, oyun ve gör­sel­lik­ten uzak. Es­ki­şe­hir ile Genç­ler bir­li­ği maç­la­rı Ko­re ile Tür­ki­ye ka­dar bir­bi­ri­ne uzak. Şu da var; so­nuç ve fut­bol ola­rak bir üst eşi­ğe ula­şı­la­cak tüm maç­la­rı kay­bet­ti­ler. Genç­ler­bir­li­ği ile kı­rıl­ma ma­çı­na çık­tı­lar ve ka­zan­dı lar. Ho­ca­dan de­vam ede­lim; önem­li olan bir ga­li­bi­yet de­ğil. Ya­rın Trab­zon kay­bet­sin, yi­ne ho­ca, Ha­lil ve o gün oy­na­yan­lar eleş­ti­ri­lir. Trab­zo­n'­da yu­ha­lan, An­ka­ra'da al­kış­lan! Han­gi­si doğ­ru? İş Şe­nol Gü­ne­ş'­te bi­ti­yor. On­dan bir maç da­ha faz­la ka­zan­ma­sı­nı bek­le­mi­yo­ruz.

Ko­nuş­tuk­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çir­sin ye­ter! Ne­re­de Fer­gu­son mo­de­li? Ko­re'den gel­di­ğin­de, ‘Fergu­so­n'­umu­zu bul­du­k' di­yen ida­re­ci­ler ha­la gö­rev­de ama Fer­gu­son yok! Ne ha­zing bir tab­lo! Trans­fer ya­pan yö­ne­ti­ci­le­rin ol­du­ğu yer­de ya Fer­gu­son ol­maz ya da ora­sı Trab­zons­por olur. Ko­nu bu ka­dar ba­sit! Kim­se kim­se­yi kan­dır­ma­sın o ka­fa­dan bü­yük bir fi­kir çık­maz. Siz, so­run­lu di­ye En­gin Bay­ta­r'­ı gön­de­rip, baş­ka bir so­run­lu Vol­kan Şe­n'­i alır­sa­nız ken­di ken­di­ni­ze çe­li­şir­si­niz. Si­zin oyun­cu­nuz ama li­gin ba­şın­dan be­ri Be­şik­ta­ş'­la gö­rüş­me­de. Ru­hu İs­tan­bu­l'­da, be­de­ni Trab­zo­n'­da! Beş yıl son­ra HES pro­je­sin­den 10 mil­yon TL ci­va­rın­da bir ge­lir bek­le­ni­yor. Ta­kım­da 30 oyun­cu var. Hiç oy­na­ma­yan Fer­hat bi­le se­zon­da 1 mil­yon TL'­den faz­la ga­ran­ti pa­ra alı­yor. Fer­hat gi­bi 7 oyun­cu­nuz var­sa HE­S'­ten ge­len pa­ra git­ti de­mek­tir. Ya­ni HES su­yu şim­di­den bo­şa ak­ma­ya baş­la­mış.

Va­sat oyun­cu­la­ra mil­yon do­lar­la­rı dö­ke­rek bü­yü­ye­mez­si­niz. Se­zon­da, 6 Mil­li ma­ça gi­den, 3-4'ün­de de sa­kat ve ce­za­lı di­ye oy­na­ya­ma­yan Zo­ko­ra ör­ne­ği var. Ne acı! Al­dı­ğı üc­ret 1 mil­yon 750 bin Av­ro. 40 ma­çın 10'un­da yok ama ga­ran­ti pa­ra­sı her ay he­sa­bın­da. Maç ba­şı pri­mi­ne oy­na­yan­la­rı dü­şü­nün bir de 1 mil­yon 750 bin Av­ro ga­ran­ti pa­ra­ya oy­na­yan­la­rı! Sis­tem bu di­yor­sa­nız, yan­lış! Sis­te­mi sen ku­rar­sın. Be­şik­taş gi­bi ya­par­sın! ‘Bu pa­ra­ya oy­nu­yor mu­su­n' di­yor en nam­lı oyun­cu­su­na. Yok. O za­man gü­le gü­le ar­ka­daş! Be­şik­ta­ş'­ın yap­tı­ğı­nı yap­mak için il­la Be­şik­ta­ş'­ın ha­li­ne düş­mek mi la­zım?

Şi­key­le bi­ti­re­lim. Şe­kip Mos­tu­roğ­lu ve İl­han Ek­şi­oğ­lu'nun ör­güt, teh­dit ve res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik­ten suç­la­rı ke­sin­leş­ti. Bu ör­güt, ne ör­gü­tü­dür? Mos­tu­roğ­lu avu­kat, Ek­şi­oğ­lu işa­da­mı ve maf­ya­tik adam­lar de­ğil­se, mah­kum ol­duk­la­rı ör­güt ne ör­gü­tü­dür? Şam­pi­yon­lu­ğu şi­key­le be­lir­le­me ör­gü­tü ol­ma­sın. Ha­di bir şey da­ha so­ra­lım. Şi­ke ol­ma­mış, ol­muş sa­ha­ya yan­sı­ma­mış­sa, İb­ra­him Akı­n'­ı fut­bol­dan ne­den men et­ti­niz? Yok­sa Er­zu­rum­lu ho­ca, ‘fut­bol oy­na­ma, gü­nah­tı­r' de­di di­ye mi?