SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaş'­ın me­rak­la bek­le­nen “BJK Fut­bol­da Ye­ni­den Ya­pı­lan­ma Pro­je­si­”, ge­nel sek­re­ter Me­sut Ur­gan­cı­lar, fut­bol ko­mi­te­si baş­ka­nı Ta­mer Kı­ran ve ye­ni­den ya­pı­lan­ma ko­mi­te­si baş­ka­nı Ad­nan Dal­ga­kı­ra­n'­ın ev sa­hip­li­ğin­de Ata­köy She­ra­ton Ho­te­l'­de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sıy­la ka­mu­oyu­na açık­la­dı. Pro­je trans­fer sis­te­min­den, ida­ri ya­pı­lan­ma­ya, spor­cu ge­li­şi­min­den spor­tif yö­ne­tim ya­pı­lan­ma­sı­na, pek çok alan­da re­viz­yon ve ye­ni­li­ği içe­ri­yor. 2012-2023 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan yak­la­şık 10 yıl­lık bir stra­te­ji or­ta­ya ko­yu­lur­ken, bu stra­te­ji­nin Ku­rum­sal­laş­ma, Ma­li Ya­pı, Ku­rum­sal İle­ti­şim, Pa­zar­la­ma ve Spor­cu Yö­ne­ti­mi'ni içe­ren 5 ana bö­lüm­den olu­şu­yor.

Siyah-be­yaz­lı­la­rın “Şe­re­fi­miz­le Oy­na­rız, Hak­kı­mız­la Ka­za­nı­rız, Hal­kın Ta­kı­mı­yız, Özü­müz­den Güç Alı­rız, Tut­kuy­la Bağ­lı­yı­z” slo­gan­la­rı içe­ri­sin­de ha­zır­la­nan pro­je­ki en önem­li ye­ni­lik, Fut­bol Ko­mi­te­si'n­de­ki ye­ni ida­ri ya­pı­lan­ma. Bu ya­pı­lan­ma­ya gö­re Fut­bol Ko­mi­te­si'nin ya­pı­sı­nın de­ğiş­ti­ri­le­rek A ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü, İz­le­me ve Öz­kay­nak yö­ne­ti­ci­le­ri ve İda­ri Di­rek­tör de ar­tık ko­mi­te üye­si ola­cak.

DENETİM RAPORUNDA SON KARAR ORMAN’IN

Toplantı son­ra­sı baş­kan Fik­ret Or­man, şun­la­rı söy­le­di: Bi­zim için önem­li olan dev­re­yi li­der ka­pa­mak de­ğil. Önem­li olan se­zo­nu zir­ve­de bi­tir­mek. Qua­res­ma için tek­lif gel­me­di. Fe­da ma­li bir şey de­ğildi; bir ru­hu ateş­le­dik. Be­şik­taş kü­çül­me­ye­cek; bü­yü­ye­cek ama abuk sa­buk har­ca­ma­la­rı, mas­raf­ları kü­çü­le­cek. Me­ne­men ko­nu­su­nun tişört gibi abuk sa­buk yer­le­re çek­me­ye­lim. De­ne­tim ra­po­ru­nun bitmesine 10 gün kal­dı. Ra­po­run açık­la­nıp açık­lan­ma­ya­ca­ğı be­nim bi­le­ce­ğim bir iş­tir.

İKİ AYDA 70 FUTBOLCU İZLENDİ İZLEMEYE da­ya­lı scou­ting sis­te­mi­nin uy­gu­la­na­rak, öz­kay­nak dü­ze­ni­nin öne­mi­ artacak. Ta­mer Kı­ran, ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan ‘İz­le­me Bi­ri­mi'nin iki ay için­de 98 maç­ta 70 fut­bol­cu­yu ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, öz­kay­nak de­ğer­len­dir­me­le­riy­le üç yıl­da iki oyun­cu­yu A ta­kı­ma ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di

HEDEF HER ZAMAN FİNAL OYNAMAK

Beşiktaş, ye­ni pro­je ile Tür­ki­ye ve dün­ya­da ör­nek alı­nan fut­bol ta­kı­mı ol­mak viz­yo­nu, tüm tur­nu­va­lar­da fi­nal oy­na­mak, 5 yıl­da Av­ru­pa'nın en iyi 16 ta­kı­mı ara­sın­da ol­mak he­def­le­riy­le, sür­dü­rü­le­bi­lir ve sü­rek­li yük­se­len spor­tif ba­şa­rı he­def­li­yor. Bu­na gö­re, tüm öz­kay­nak ta­kım­la­rı ni­te­lik­li te­sis­le­re ka­vuş­tu­ru­la­cak, büt­çe için­de ni­te­lik­li genç oyun­cu alı­mı için özel kay­nak ay­rı­la­cak, pi­lot ta­kım kurulacak ve tüm oyun­cu­la­rın ge­rek­li maç sa­yı­la­rı­na ulaş­ma­sı sağ­la­na­cak. BJK Fut­bol Okul­la­rı Öz­kay­nak Dü­ze­ni'ne en­teg­re edi­le­cek, mev­cut Be­şik­taş Eği­tim Bur­su ge­liş­ti­ri­le­cek.

Yayınlanma Tarihi:01:09,