SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fifa'nın organize ettiği ‘Puşkaş yılın golü' yarışmasında Neymar ve Falcao ile finale yükselen Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı 217 gündür gol hasreti çekiyor.

Fenerbahçe'nin Slo­vak yıl­dı­zı Mi­ros­lav Stoch 217 gün­dür go­le has­ret. Sa­rı-la­ci­vert­li ta­kı­mın geç­ti­ği­miz se­zon Genç­ler­bir­li­ği ile oy­na­dı­ğı maç­ta at­tı­ğı ne­fis gol­le FI­FA'nın ‘Puş­kaş yı­lın go­lü' ya­rış­ma­sın­da fi­na­le yük­se­len genç fut­bol­cu en son go­lü­nü 29 Ni­sa­n'­da­ki Sü­per Fi­nal ma­çın­da Be­şik­ta­ş'­a at­tı.

7 OCAK’TA AÇIKLANIYOR Moussa Sow ile bir­lik­te in­tert­ten ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da Puş­kaş ödü­lü için ilk 10 aday ara­sı­na gi­ren Stoch, 7 Oca­k'­ta açık­la­na­cak ya­rış­ma­da San­tos­lu Ney­mar ve At­le­ti­co Mad­ri­d'­li Fal­ca­o ile ya­rı­şı­yor. Bu se­zon 18 res­mi maç­ta for­ma gi­yen Slo­vak oyun­cu he­nüz ra­kip fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ra­ma­dı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Sezon ba­şın­da Rus ku­lüp­le­ri­nin ya­kın ta­ki­be al­dı­ğı Mi­ros­lav Stoc, Fe­ner­bah­çe'de çok mut­lu ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­miş ve söz­leş­me­si­ni 2015'e ka­dar uzat­mış­tı. Ha­zır­lık maç­la­rı­nın ar­dın­dan Av­ru­pa Ku­pa­sı ve Sü­per Li­g'­de faz­la­sıy­la şans bu­lan Mi­ros­lav Stoch, gol oru­cu­nu bir tür­lü bo­za­ma­dı.

BİR GOL GERİSİNİ GETİRİR

Uefa Av­ru­pa Li­gi'n­de ya­rın oy­na­na­cak Mönc­heng­lad­bach ma­çı ön­ce­sin­de şans­sız­lı­ğın­dan ya­kı­nan 23 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, “Bir gol atar­sam ge­ri­si­nin ge­le­ce­ği­ni bi­li­yo­rum. 3 se­zon­da oy­na­dı­ğım 85 res­mi maç­ta 15 gol at­tım. Bir kaç şu­tum da di­rek­ten dön­dü. Bu böy­le de­vam et­me­ye­ce­k” di­ye ko­nuş­tu.