SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Rhonda Rou­sey… AB­D'­li ün­lü ju­do­cu mü­sa­ba­ka­la­ra çık­ma­dan ön­ce seks yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Rou­sey ka­tıl­dı­ğı bir TV prog­ra­mın­da “Ka­dın­la­rın dö­vüş ön­ce­si tes­tes­to­ro­nu­nun yük­sel­me­si ge­re­kir. Ben de bu yüz­den maç­lar­dan ön­ce seks yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Her­kes­le de­ğil ta­bi­i ki. Maç­lar­dan ön­ce part­ne­rim­le güç­lü bir çift ola­bi­lir­sek ben de ken­di­mi da­ha güç­lü his­se­ti­yo­ru­m” diye konuştu.