SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

“Oyun disiplinini biraz kaybettiğinizde neler olduğunu gördünüz. Şimdi başınızı kaldırın. Ligde her takım puan kaybediyor. 3 maçı da kazanırsak istediğimizi alırız.”

F.Bahçe’nin 60 da­ki­ka çok iyi oy­na­yıp be­ra­ber­li­ği zor ku­rar­dı­ğı Kay­se­ri ma­çı­nın bi­tiş dü­dü­ğü­nün ar­dın­dan so­yun­ma oda­sın­da ade­ta ma­tem ha­va­sı ha­kim­di. Fut­bol­cu­lar be­ra­ber­lik se­be­biy­le faz­la­sıy­la üzül­müş, her­kes ye­re ba­kı­yor­du.

Fakat da­ha son­ra oda­ya gi­ren tek­nik di­rek­tör Ay­kut Ko­ca­man, ilk ön­ce oyun­cu­la­rı­nı ilk ya­rı­da­ki mü­ca­de­le­sin­den do­la­yı kut­la­dı ve şu ko­nuş­may­la hem si­tem et­ti hem de mo­ral ver­di: “Orta sa­ha­da çok faz­la top kay­bı yap­tık, ra­ki­be çok faz­la po­zis­yon ver­dik. Oyun di­sip­li­ni­ni bi­raz kay­bet­ti­ği­niz­de ne­ler ol­du­ğu­nu gör­dü­nüz. Şim­di ba­şı­nı­zı kal­dı­rın. Lig­de her ta­kım pu­an kay­be­di­yor. Ka­lan 3 ma­çı da ka­za­na­rak dev­re­yi li­der ka­pa­ta­ca­ğız.”

 

Yayınlanma Tarihi:07:08,