SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ma­çın oy­na­na­ca­ğı gün Por­te­ki­z'­e gi­de­rek ön­ce fut­bol­cu­la­ra mo­ral ve­re­cek olan baş­kan, da­ha son­ra tri­bün­de­ki ye­ri­ni ala­rak kar­şı­laş­ma­yı ye­rin­den iz­le­ye­cek. Bi­lin­di­ği gi­bi futbolcular bir gün önceden Portekiz'e gitmişti.

Yayınlanma Tarihi:23:40,