SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Hasan Ali Kaldırım, “G.Saray'ın puan kaybettiği haftada avantajı kullanamadık. Yarış sürüyor” dedi

Hasan Ali Kal­dı­rım maç son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “İ­yi baş­la­dı­ğı­mız oyun­da, bi­ze ya­kış­ma­ya­cak ba­sit ha­ta­lar yap­tık. G.Sa­ra­y'­ın pu­an kay­bet­ti­ği haf­ta­da avan­ta­jı­nı kul­la­na­ma­dık. Yük­sek tem­po­lu bir maç ol­du. Eğer ilk go­lü biz bul­saydık, sa­ha­dan

3 pu­an­la ay­rı­la­bi­lir­dik. Li­gin ilk ya­rı­sı­nı ka­lan 3 ma­çı ka­zan­dı­ğı­mız tak­dir­de li­der bi­tir­me şan­sı ken­di eli­miz­de­” yo­ru­mu­nu yap­tı.

Yayınlanma Tarihi:00:45,