SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Tür­ki­ye Ku­pa­sı'n­da Şan­lı­ur­fas­po­r'­u fark­lı ge­çe­rek mo­ral bu­lan Trab­zons­por, ya­rın Genç­ler­bir­li­ği ile kar­şı­la­şa­cak. Li­der Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın Ga­zi­an­te­p'­e ta­kıl­ma­sıy­la ye­ni­den umut­la­nan bor­do-ma­vi­li­ler, An­ka­ra'da ga­lip ge­le­rek ya­şa­dı­ğı pu­an ka­yıp­la­rı­nı te­la­fi et­me­nin he­sap­la­rı­nı ya­pı­yor. An­cak Es­ki­şe­hir mağ­lu­bi­ye­ti­nin et­ki­le­rin­den ha­la kur­tu­la­ma­dı­ğı göz­le­nen oyun­cu­lar, Şe­nol Gü­ne­ş'­in ka­fa­sı­nı kur­ca­lı­yor.

‘DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ’

Tec­rü­be­li tek­nik adam bu ne­den­le, ön­ce­ki gün öğ­ren­ci­le­riy­le kı­sa bir top­lan­tı yap­tı. Gü­ne­ş'­in bu top­lan­tı­da, “Şu ana ka­dar çok pu­an kay­bet­tik. Bi­zim gi­bi şam­pi­yon­luk id­di­asıy­la yo­la çı­kan bir ta­kı­mın, bun­la­rı ya­şa­ma­ma­sı la­zım­dı. Şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­dan ke­sin­lik­le kop­tu­ğu­mu­zu dü­şün­mü­yo­rum. An­ka­ra'da ga­lip ge­lir­sek, den­ge­le­ri de­ğiş­ti­re­bi­li­riz. Lig­de­ki ta­kım­la­rın pu­an­la­rı bir­bi­ri­ne çok ya­kın. Ra­kip­le­ri­miz de pu­an kay­be­de­cek­tir. Ama biz kre­di­mi­zi tü­ket­tik. Zir­ve­ye yak­laş­mak için ar­tık tek bir pu­an bi­le kay­bet­me­me­li­yi­z” de­di­ği öğ­re­nil­di.

BU KEYFİNİZ SAHAYA YANSISIN

Trabzonspor Yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde bulunan marinada düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Canlı müzik eşliğinde yenen yemeğe asbaşkan Nevzat Şakar, teknik direktör Şenol Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuların tamamı katıldı. Yemek sonrası bordo-mavili bazı oyuncular, yata binerek deniz turu atmayı da ihmal etmediler.

HENRIQUE PAZARLIĞI

Şanlıurfa maçında gol bulmasına rağmen hala Şenol Güneş'in yeterli seviyede görmediği Henrique'nin, devre arasında Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle Sadri Şener'in, hazır Ankara'ya gitmişken Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile transfer görüşmesi de yapacağı ve Güneş'in çok beğendiği stoper Aykut Demir karşılığında Brezilyalı yıldızı önereceği iddia ediliyor.

Yayınlanma Tarihi:09:18,