SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

“Arena'da geçen sezon 4-2 kazandık, aynısını tekrar yapacağız. Sıkıntılı bir haftadan geçiyoruz, ancak birbirimize daha iyi kenetlendik. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Ben de oldukça formdayım. Yine golümü atmak istiyorum”

Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın be­la­lı­sı Cenk To­sun, bu­gün Are­na'da oy­na­na­cak maç ön­ce­si AM­K'­ya açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Gel­di­ği se­zon sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kı­mın fi­le­le­ri­ni 2 kez ha­va­lan­dı­ran ba­şa­rı­lı for­vet, ge­çen yıl da G.Sa­ray ma­çı­nı boş geç­me­di ve go­lü­nü at­tı.Are­na­‘nın at­mos­fe­rin­den et­ki­len­me­dik­le­ri­ni söy­le­yen genç yıl­dız, “Geç­ti­ği­miz se­zon ora­da 4-2 ka­zan­dık, ay­nı za­man­da Tür­ki­ye Ku­pa­sı'n­da da 0-0'lık so­nuç al­mış­tık ve yi­ne ra­ki­bi­mi­zi ele­miş­tik. Da­ha ön­ce gös­ter­di­ği­miz ba­şa­rı­yı tek­rar­la­ya­bi­li­riz ve yi­ne ye­ne­bi­li­ri­z” de­di. Ka­ra­büks­po­r'­un İs­tan­bu­l'­da­ki son maç­ta Ga­la­ta­sa­ra­y'­ı yen­di­ği­ni ha­tır­la­tan Cenk, “Bi­zim on­lar­dan ek­si­ği­miz yok. Doğ­ru ve di­sip­linli oy­na­dı­ğı­mız tak­dir­de, pu­an ala­bi­li­ri­z” de­di. Haf­ta ba­şın­da ya­şa­nan id­ma­na çık­ma­ma kri­ziy­le il­gi­li ko­nu­şan Cenk, “Her ku­lüp­te böy­le so­run­lar ola­bi­lir. Eko­no­mik prob­lem­ler de. Bu du­rum oyun­cu­lar ola­rak bi­zi da­ha iyi ke­net­le­di. Ka­za­nıp, mo­ral bul­mak is­ti­yo­ruz. Ba­zen ya­şa­nan zor şey­ler, sizi daha iyi ateş­le­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

‘BÜYÜK MAÇLARI SEVİYORUZ’

G.Sa­ra­y'­ın geç­miş maç­la­rı­nı iz­le­dik­le­ri­ni ve en iyi şe­kil­de ana­liz yap­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Cenk, “Za­af­la­rı­nı ve iyi yön­le­ri­ni bi­li­yo­ruz. Za­ten bü­yük maç­la­rı iyi oy­nu­yo­ruz. Trab­zon ve Be­şik­ta­ş'­ı yen­dik. Ay­nı şe­kil­de Or­du önün­de de ga­lip gel­miş­tik. Bu tip kar­şı­laş­ma­la­rı ta­kım ola­rak se­vi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Son ola­rak ken­di per­for­man­sıy­la il­gi­li ko­nu­şan 21 ya­şın­da­ki gol­cü, “2 haf­ta­dır go­lü­mü atı­yo­rum. Za­ten bu sü­reç­te 4 pu­an ka­zan­dık. Ar­tık sev­di­ğim mev­ki­ide, ya­ni di­rekt for­vet ola­rak oy­nu­yo­rum. Çün­kü da­ha ön­ce­den ho­cam be­ni ka­nat­lar­da kul­la­nı­yor­du. Ol­duk­ça form­da­yım. Yi­ne go­lü­mü atıp, se­ri­ye de­vam et­mek ama­cın­da­yı­m” de­di.

Safa Can KONUKSEVER / AMK

Yayınlanma Tarihi:11:08,