SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Eskişehir ye­nil­gi­si­nin ca­mi­ada ko­par­dı­ğı kı­ya­met, şi­ke­de bi­le ya­şan­ma­dı. Sert baş­lık­lar oku­duk, per­de ar­ka­sın­da ma­li kon­gre se­çim­li kon­gre­ye dö­ner mi ku­lis­le­ri. Ne aca­yip bir yer Trab­zon! Bir bü­yük ca­mi­a, bir ye­nil­giy­le na­sıl ta­ru­mar olur an­la­mak müm­kün de­ğil.

Bu psi­ko­lo­ji Trab­zo­n'­da ha­kim­ken, Şe­nol ho­ca­nın haf­ta içi ro­tas­yo­nu, ce­sa­ret is­te­yen bir ham­ley­di. Ger­çi, bu dö­nem­de han­gi kad­ro çı­kar­sa çık­sın, ay­nı Trab­zons­po­r'­u iz­ler gi­bi­yiz. Şan­lı­ur­fa kar­şı­laş­ma­sı da bu­na ben­zer geç­ti. Üç gün ön­ce yan ya­na oy­na­yan beş oyun­cu ya ye­dek ya da kad­ro­da yok. Bu du­rum, bir ta­kı­mı eleş­tir­mek için bir ne­den mi­dir? Eğer so­nuç kö­tü bi­ter­se ak­la he­men ilk ge­rek­çe ola­rak bu ge­lir. Öy­le ol­ma­dı. Trab­zons­por ilk ya­rı­da iki, ikin­ci ya­rı­da 2, top­lam 4 te­miz gol bul­du. O ka­dar da de­ğil, de­dirt­ti.

Gollerde ra­ki­bin ek­sik­le­ri­ni ara­mak ka­dar, go­lü zor­la­yan ve bu­lan oyun­cu­la­rın ar­tı­la­rı­na da dik­kat çek­mek la­zım. Ya­si­n'­in dış şu­tu, Ol­ca­n'­ın öne ko­şu­su, Alan­zin­ho'nun ak­lı.

Goller dı­şın­da bir gü­zel­lik var mıy­dı? En azın­dan Trab­zon cep­he­sin­de de­ği­şim, 6 oyun­cu­dan iba­ret­ti. Şek­len de­ği­şim, gör­sel­li­ği et­ki­le­me­di. Ay­nı du­ra­ğan­lık, ay­nı vur­dum­duy­maz­lık. Ur­fas­por ikin­ci ya­rı­da Trab­zons­po­r'­a gö­re da­ha bas­kı­lı gö­rün­dü. Hat­ta net po­zis­yon­lar bi­le bul­du­lar. İl­ginç olan Tol­ga Zen­gi­n'­in si­ni­ri. Böy­le bir maç­ta ken­di ar­ka­daş­la­rı­na, ra­ki­be ve ha­ke­me kar­şı ta­ham­mül­süz­dü. Ga­rip gel­di. Pe­ki ne ol­du? Alan­zin­ho'yu Trab­zon­lu­lar ha­tır­la­dı. Hen­gri­qu­e gol bul­ma­sı­na rağ­men, ‘O go­lü ben de atar­dı­m' si­te­mi­ni et­ti­ler.

Güneş, res­mi bir maç de­ğil de, Genç­ler­bir­li­ği'ni dü­şü­ne­rek ha­zır­lık ma­çı pla­nı ol­say­dı ide­ale ya­kın 11'i sa­ha­ya sü­re­cek­ti. Res­mi ve cid­di bir kar­şı­laş­ma ama Gü­ne­ş'­in gö­zün­de ha­zır­lık ma­çı ka­dar de­ğe­ri yok­tu. Ya­ni, bu ku­pa­nın gö­rün­tü­sü bir ha­zır­lık ma­çı et­mi­yor. Sta­da gi­den ta­raf­ta­ra ba­kın, gü­nü­ne ba­kın! Ne­re­ye is­ter­se­niz ora­ya ba­kın. Bu Tür­ki­ye ku­pa­sı, UE­FA'nın İn­ter-To­to'su gi­bi. Bir an ön­ce si­hir­li bir do­ku­nuş is­ti­yor.