SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

“Şu anda mevzuat gereği bilgi veremem. Ancak F.Bahçe ve Interli yetkililer bu konu hakkında konuşabilir. Bu soruları ilk önce kulüpler yanıtlasın.”

Türkiye’nin, Fenerbah­çe'nin es­ki kap­ta­nı, AMK Spo­r'­un us­ta ya­za­rı Ümit Öza­t'­tan öğ­ren­di­ği Wes­ley Sne­ij­der bom­ba­sın­da ha­be­rin ar­ka­sı gel­me­ye baş­la­dı. In­ter­li oyun­cu­nun me­na­je­ri So­ren Lerb­y'­le ko­nu­şan Sporx, al­dı­ğı şu bil­gi­ler­le Hol­lan­da­lı sü­pers­ta­rın ge­li­şi­nin ha­yal ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di:

YILLIĞI 6 MİLYON EURO

“Şu an­da mev­zu­at ge­re­ği bil­gi ve­re­mi­yo­rum. F.Bah­çe ve In­ter­li yet­ki­li­ler bu ko­nu hak­kın­da ko­nu­şa­bi­lir. Bu so­ru­la­rı ön­ce In­ter ve F.Bah­çe yö­ne­ti­ci­le­ri ya­nıt­la­ma­lı.” 1984 do­ğum­lu olan ve for­vet ar­ka­sı mev­ki­in­de, 10 nu­ma­ra­lı po­zis­yon­da yıl­lar­dır dün­ya fut­bo­lu­nun en ön­de ge­len isim­le­rin­den olan Sne­ij­der için In­te­r'­in is­te­ye­ce­ği yak­la­şık bon­ser­vis be­de­li­nin 10 ila 15 mil­yon eu­ro ara­sın­da ol­ma­sı bek­le­ni­yor. 2015 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nan or­ta sa­ha oyun­cu­su­nun yıl­lık 6 mil­yon eu­ro ka­zan­ma­sı ve İtal­yan­la­r'­ın ar­tık bu pa­ra­yı öde­mek is­te­me­me­si, F.Bah­çe'nin en bü­yük şan­sı.

MOUSSA SOW GİBİ

Peki F.Bah­çe bu 6 mil­yon eu­ro­yu na­sıl öde­ye­cek? Ak­lı­nı­za ge­len ilk so­ru bu ga­li­ba. Fa­kat Sne­ij­de­r'­in bir da­ha­ki transferi bu ra­ka­mın al­tın­da ola­cak. Ayrıca Sow transferinde olduğu gibi camiaya yakın isimlerin Sneijder için sponsor olması istenecek.

OUARESMA GİBİ 2 AYDIR KADRO DIŞI!

28 yaşındaki futbolcu Inter yönetiminin yıllık 6 milyon euro olan ücretinde indirim istemesini geri çevirmesiyle 2 aydır futbol oynayamıyor. Oyuncuyu kadro dışı bırakan Inter Yönetimi, bu yüzden oyuncusunu satmaya da sıcak bakıyor.  En son maçını 26 Eylül'de Chievo'ya karşı oynayan Hollandalı, tıpkı Beşiktaşlı Quaresma gibi ‘feda' yapmadığı için kadroya giremiyor.

ANZHİ,MİLAN VE CİTY DE İSTİYOR

Sneijder için Inter Kulübü Teknik Direktörü Andrea Stramaccion bir süre önce “Wesley ve başkan ile her gün görüşüyorum. Karar onun, çözülene kadar kulübün kararlarını uygulamak zorundayım ve kadro dışında olacak” demişti. Bunun üzerine İtalyan medyası boş durmadı ve oyuncuya yeni kulüp aradı! Basın, Hollandalı oyuncuya Milan, Manchester City ve Anzhi'nin talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE’NİN KOZU KANKASI KUYT

2007'de Aja­x'­tan Re­al Mad­ri­d'­e 27, 2009 yı­lın­da da İs­pan­yol de­vin­den In­te­r'­e 15 mil­yon eu­ro'ya trans­fer olan Sne­ij­der, F.Bah­çe­li Dirk Kuyt ile ya­kın ar­ka­daş. Se­zon ba­şın­da Kuy­t'­a trans­fe­rin­den do­la­yı ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni su­nar­ken, F.Bah­çe adı­nı yan­lış yaz­dı­ğı için twit­ter­da­ki F.Bah­çe­li­le­r'­den özür di­le­miş­ti. Şimdi yö­ne­tim, Sne­ij­de­r'­le olan gö­rüş­me­le­ri Kuyt üze­rin­den güç­len­dir­me­yi plan­lı­yor.