SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

4 Ey­lül Sta­dı'n­da ilk 20 da­ki­ka­lık bö­lüm ge­ri­de kal­dı­ğın­da, or­ta­da oy­na­nan bir fut­bol, tem­kin­li olan iki ta­kım ve 2. böl­ge­de­ki kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le akıl­da ka­lan­lar­dı. Maç bu ha­va­da ge­çer di­ye dü­şü­nür­ken, Gro­sic­ki sah­ne­ye çık­tı. Se­zon ba­şın­dan be­ri bek­len­ti­le­rin uza­ğın­da ka­lan Po­lon­ya­lı, 22. da­ki­ka­da Fat­hi'yi geç­ti, ce­za sa­ha­sı­na çok hız­lı gir­di; sert vu­ru­şu ka­le­ci Er­tuğ­ru­l'­un ha­ta­sıy­la bir­le­şin­ce top ağ­la­ra git­ti: 1-0. 26'da Si­vass­por yi­ne hız­lı çık­tı, Er­man-Ene­ra­mo-Gro­sic­ki iş­bir­li­ği son­ra­sın­da top ka­le­ci­de kal­dı. 1 da­ki­ka son­ra Uğur to­pu kap­tı, sa­vun­ma­yı de­lip ge­çen kap­ta­nın ‘al­da at' der­ce­si­ne pa­sın­da Er­man far­kı iki­ye çı­kart­tı: 2-0. Ağır Kay­se­ri sa­vun­ma­sı­nı hız­lı ka­nat oyun­cu­la­rıy­la dar­ma­da­ğın eden Yi­ği­do­lar 38'de bir gol da­ha at­tı. Aa­ti­f'­in pa­sın­da Ene­ra­mo Kay­se­ri sto­per­le­ri­ne fark at­tı ve me­şin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu: 3-0.

Dev­re­ye şok­la gi­ren Kay­se­ris­por, 3-0'lık far­kın et­ki­sin­den kur­tu­la­ma­mış ola­cak ki ikin­ci ya­rı­nın he­men ba­şın­da sa­vun­ma­da bir ha­ta da­ha yap­tı. Nu­ret­ti­n'­in sek­tir­di­ği to­pu alan Aa­tif, asis­tin ar­dın­dan go­lü­nü de at­tı: 4-0.

BOBO VE CLEYTON ATTI

4 Ey­lül Sta­dı'n­da ‘Gang­nam Style' şar­kı­sı 47 da­ki­ka­lık sü­reç­te tam 4 kez ça­lar­ken, tri­bün­ler de şo­va eş­lik et­ti. 52'de Gro­sic­ki yi­ne teh­li­ke ya­rat­tı. 55'te Se­fa'ya Bor­jan izin ver­mez­ken, 73'te gü­nün ça­lış­kan isim­le­rin­den Bo­bo, ka­pat­tı­ğı kö­şe­den Bor­ja­n'­ı av­la­dı: 4-1. Si­vass­por ‘ar­tık iş bit­ti' gö­züy­le ge­ri­ye ka­lan da­ki­ka­lar­da ma­çı bı­rak­tı, du­rum böy­le olun­ca Kay­se­ri atak yap­ma­ya baş­la­dı. 89'da Cley­ton ka­fay­la far­kı iki­ye in­dir­di ve ne­fes ke­sen ma­çın so­nu­cu­nu be­lir­le­di: 4-2.

Ma­çın dik­kat çe­ken ya­nı ‘bü­yük ho­ca' kı­lı­fıy­la Kay­se­ris­po­r'­un ba­şı­na ge­ti­ri­len Pro­si­nec­ki'nin, bir­bi­ri­ne ben­zer ilk 3 go­lü ke­nar­dan sa­de­ce iz­le­me­sey­di. Eğer Si­vass­por 4'ü bul­duk­tan son­ra gaz kes­me­sey­di, dün ak­şam ta­ri­hi fark ge­le­bi­lir­di.

Safa Can KONUKSEVER / AMK

Yayınlanma Tarihi:21:05,