SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Sü­per Li­g'­in iki sı­kın­tı­lı ta­kı­mı Ga­zi­an­teps­por ile İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por, Ka­mil Ocak Sta­dı'n­da koz­la­rı­nı pay­laş­tı. Ka­dın ve ço­cuk ta­raf­tar­la­rın iz­le­di­ği mü­ca­de­le­de ilk 20 da­ki­ka­lık bö­lüm­de po­zis­yon ya­şan­ma­dı. 20. da­ki­da­da Ke­co­je­vi­c'­in or­ta­sın­da Me­dun­ja­nı­n'­in ka­fa­sı au­ta çık­tı. 27'de Cenk ka­le­yi yok­la­dı, Edu­ar­do tut­tu. 29'da Me­dun­ja­nin şan­sı­nı de­ne­di, ol­ma­dı. 47'de Ya­si­n'­in ce­za sa­ha­sı­na gön­der­di­ği to­pu göğ­süy­le kon­trol eden Cen­k'­in vu­ru­şu­nu ka­le­ci Edu­ar­do çel­di. 56'da kö­şe vu­ru­şu kul­la­nan Ib­ri­ci­c'­in pa­sın­da Ek­re­m'­in or­ta­sın­da ce­za sa­ha­sın­da olu­şan ka­ram­bol son­ra­sı Cenk To­sun, to­pu fi­le­le­re gön­der­di: 1-0.

EDUARDO YİNE PENALTI KURTARDI

1 da­kİ­ka son­ra Ib­ri­cic bu kez kor­ne­ri di­rekt kul­lan­dı, Ko­ce­je­vic ka­fay­la me­şin yu­var­la­ğı ağ­la­ra yol­la­dı: 2-0. 65'te Be­le­di­ye'nin ka­zan­dı­ğı ser­best vu­ru­şu kul­la­nan Gök­han Sü­zen, sert bir şut­la far­kı bi­re in­dir­di: 2-1. 86'da Can Arat, ce­za sa­ha­sı için­de Cen­k'­i dü­şür­dü. Ha­kem pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı kul­la­nan Cen­k'­in vu­ru­şun­da Edu­ar­do to­pu kur­tar­dı. Ge­çeh haf­ta da Ela­zığ ma­çın­da bir pe­nal­tı kur­ta­ran Por­te­kiz­li fi­le bek­çi­si, üst üs­te iki maç­ta ka­le­sin­de dev­leş­ti. Skor de­ğiş­me­yin­ce Ga­zi­an­teps­por kar­şı­laş­ma so­nun­da 3 pu­an alan ta­raf ol­du.

Yayınlanma Tarihi:18:10,