SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

6 Ma­yıs 2012 ta­ri­hin­de oy­na­nan Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın 50. da­ki­ka­sın­da Zo­ko­ra, Em­re'ye tek­me at­mış, ha­kem Mus­ta­fa Ka­mil Abi­toğ­lu da bu fau­lü sa­rı kart­la cezalandırmıştı  Em­re, 6 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de avu­ka­tı ara­cı­lı­ğıy­la Zo­ko­ra hak­kın­da ‘kas­ten ya­ra­la­ma' suç­la­ma­sıy­la Trab­zon Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'na şi­ka­yet­te bu­lun­muş­tu.

Ve Zo­kora dün avu­kat Nus­ret Yıl­maz ile ad­li­ye­ye ge­le­rek ifa­de ver­di. Fil­di­şi­li yıl­dız, suçlamayı kabul etmedi.