SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Başkan, “Ben zaten takımın kalitesine kefilim. Sadece taşların oturması zaman aldı. Taraftarın desteğiyle zirveye daha da yaklaşacağız” dedi.

Bor­do-ma­vi­li ku­lü­bün son dö­nem­de­ki en önem­li pro­je­le­rin­den HES için An­ka­ra'ya gi­den Sad­ri Şe­ner, bu­ra­da Trab­zons­po­r'­un lig­de­ki çı­kı­şı hak­kın­da açık­la­ma­lar yap­tı. Şe­ner, “Ra­kip­le­ri­mi­zin pu­an ka­yıp­la­rı ya­şa­dı­ğı 2 haf­ta­da 6 pu­an alın­ca bam­baş­ka bir ha­va­ya gir­dik. Ben za­ten hep söy­le­dim. Ta­kı­mın ka­li­te­si­ne ke­fi­lim. Sa­de­ce taş­la­rın ye­ri­ne otur­ma­sı bi­raz za­man al­dı ve ka­za­na­bi­le­ce­ği­miz bir­çok maç­ta kö­tü sür­priz­ler­le kar­şı­laş­tık. Ben­ce her şey da­ha da iyi ola­cak. Ta­raf­ta­rın des­te­ğiy­le lig ya­rı­şı­na ağır­lı­ğı­mı­zı ko­yup zir­ve­ye da­ha da yak­la­şa­ca­ğı­mız­dan emi­ni­m” di­ye ko­nuş­tu.

YILDA 10 MİLYON TL GELİR YOLDA

Ka­ra­de­niz eki­bi­ne cid­di ge­lir sağ­la­ma­sı bek­le­nen HES pro­je­si hak­kın­da da de­meç ve­ren Baş­kan Şe­ner, “Bir yö­ne­tim, gö­rev sü­re­sin­ce da­ha son­ra­sı­na da­ir ka­lı­cı ge­lir kay­nak­la­rı bı­ra­ka­bi­li­yor­sa en iyi hiz­met­ler­den bi­ri­ne im­za at­mış de­mek­tir. Biz­ler de bun­dan son­ra­ki ar­ka­daş­la­rın da eli­ni ra­hat­la­ta­cak adım­lar atı­yo­ruz. HES bun­lar­dan bi­ri. Pa­ra ka­zan­dır­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra yıl­da 10 mil­yon TL sa­bit ge­lir sağ­la­na­ca­k” de­di.

FENER’E ALEX TAŞI

Kulüp der­gi­si­nin bu ay­ki sa­yı­sın­da Fe­ner­bah­çe'ye il­ginç bir gön­der­me ya­pıl­dı. Zi­ne­di­ne Zida­ne ile il­gi­li ya­yın­la­nan ya­zı­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Zi­da­ne'ın Pa­ri­s'­te bir müzeye heyke­li di­kil­di. Heykel, Ce­za­yir asıl­lı fut­bol­cu­nun 2006 Dün­ya Ku­pa­sı fi­na­lin­de Mar­co Materaz­zi'ye at­tı­ğı ka­fa­yı ölüm­süz­leş­ti­rdi. Zi­da­ne'ın bu ha­re­ke­ti yü­zün­den Fran­sa ma­çı­n uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da 10 ki­şi kal­mış, Dün­ya Ku­pa­sı'nı İtal­ya al­mış­tı. Bir yer­le­r­de ha­ya­ti bir kar­şı­laş­ma­da oyun­dan atıl­mış bir fut­bol­cu­nun hey­ke­li di­ki­lir­ken, dün­ya­nın baş­ka bir yerlerinde hey­ke­li di­ki­len bir fut­bol­cu bir­kaç haf­ta son­ra ku­lü­bün­den atı­lı­yor.