SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Nedim Türkmen: Bunun adı vicdansızlıktır. Olayı gerçekleştiren paralı askerleri ve azmettirenleri temizleyeceğiz. Dimdik ayaktayız ve bunlarla sonuna kadar savaşacağız!

Orduspor’un sa­ha­sın­da kay­be­ti­ği Trab­zons­por ma­çı­nın ar­dın­dan ya­şa­nan olay­lar ge­rek Tür­ki­ye'nin, ge­rek dün­ya ba­sı­nın gün­de­mi­ne bom­ba gi­bi düş­tü. Sa­fa Can Ko­nuk­se­ve­r'­in or­ta­ya çı­kar­dı­ğı “A­sıl He­def Cu­pe­r'­di­” ha­be­rin­den son­ra, Or­dus­po­r'­un Baş­ka­nı Ne­dim Türk­men yi­ne mu­ha­bi­ri­miz Ko­nuk­se­ve­r'­e önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “Yaz­dık­la­rı­nız doğ­ru­” di­yen Türk­men, “Ma­ale­sef ku­lü­bün ve ta­kı­mın kö­tü­lü­ğü­nü is­te­yen­ler var. Bu olay bir­kaç pa­ra­lı as­ke­rin yap­tı­ğı iş. Be­ni ara­yıp, ‘o­to­bü­se sal­dır­dı­la­r' de­dik­le­rin­de inan­ma­dım, ina­na­ma­dım. ‘Bi­zim oto­büs mü, emin mi­si­ni­z!' de­dim. Oto­büs­te çift cam var. Ki­lo­lar­ca ağır­lık­ta kal­dı­rım taş­la­rı atıl­mış. Tek cam ol­sa can kay­bı bi­le ola­bi­lir­di. Dün­ya­ca ün­lü bir tek­nik adam Hec­tor Cu­per ve Av­ru­pa'da isim yap­mış fut­bol­cu­la­rı ne­den şe­hir­den ka­çır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar an­la­mı­yo­ru­m” de­di.

YİNE TEMİZLEYECEĞİZ!

Benzer olay­lar­la geç­miş­te de kar­şı­laş­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Or­dus­po­r'­un baş­ka­nı, “Bu­nun adı vic­dan­sız­lık­tır. Bu ola­ya ka­rı­şan pa­ra­lı as­ker­le­ri ve on­la­rı az­met­ti­ren­le­ri te­miz­le­ye­ce­ğiz. 4 yıl­dır bun­lar­la uğ­ra­şı­yo­ruz za­ten. Di­ğer­le­ri­ni te­miz­le­dik, şim­di ka­la­nı­nı te­miz­le­ye­ce­ğiz. Bu tip olay­lar bi­zi kam­çı­lı­yor. Yı­kıl­ma­dık, dim­dik ayak­ta­yız. li­de­rin 5 pu­an ge­ri­sin­de­yiz ve so­nu­na ka­dar gi­de­ce­ği­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.

İÇİM ‘CIZ’ ETTİ

Nedim Türk­men, ola­yın he­men ar­dın­dan so­lu­ğu has­ta­ne­de alır­ken “O­lay­dan son­ra Mon­je'yi gör­düm. İki ço­cu­ğu da ya­nın­day­dı. On­la­rı o hal­de öy­le­ce gö­rün­ce içim cız et­ti. Adam bun­la­rın ya­şa­na­ca­ğı­nı bil­se Tür­ki­ye'ye ge­lir miy­di? Ho­ca ha­la ina­na­mı­yo­r“ di­ye­rek olay son­ra­sı duy­gu­la­rı­nı pay­laş­tı.

Safa Can KONUKSEVER

Yayınlanma Tarihi:12:38,