SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ka­ra­de­niz eki­bi­nin kap­ta­nı Tol­ga Zen­gin, fut­bol­da en önem­li şe­yin so­nuç ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tol­ga, “Ne ka­dar iyi şey­ler ya­par­san yap farket­mez, me­se­la An­tal­yas­por ma­çın­da 86'dan son­ra yap­tı­ğı­mız her şey bo­şa git­ti. Fut­bol böy­le so­nu­ca da­ya­lı bir oyun. O so­nu­cu al­dık­tan son­ra, gü­ven gel­dik­ten son­ra skor­lar da ge­li­yor. Der­ler ya ‘Ka­zan­mak  alış­kan­lık­tır.' Ma­alesef ‘Kay­bet­mek de bir alış­kan­lık­tı­r' di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di.