SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'nun 2010-2011 se­zonunu Fe­ner­bah­çe'nin şam­pi­yon­lu­ğu ile tes­cil et­me­si ve bu yön­de­ki iti­ra­zın TFF Tah­kim Ku­ru­lu'n­ca red­de­dil­me­si son­ra­sı AİH­M'­e gi­den Trab­zons­po­r'­un baş­vu­ru­su red­de­dil­di. AİHM, dün yap­tı­ğı otu­rum­da bor­do-ma­vi­li ku­lü­bün iti­ra­zı­nın Tür­ki­ye'de­ki yar­gı­la­ma yol­la­rı bit­me­me­si ne­de­niy­le usü­len ge­ri çe­vir­di. Bu­nun ar­dın­dan göz­ler yar­gı­ta­yın şi­ke da­va­sın­da­ki ke­sin ka­ra­rı­na çev­ril­di.

Yayınlanma Tarihi:10:24,