SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Mer­sin İd­man Yur­du'nun Tu­nus­lu or­ta sa­ha oyun­cu­su Wis­sem Ben Ya­hi­a, ül­ke ba­sı­nı­na açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Se­zon so­nu Mer­si­n'­den ay­rıl­ma­yı plan­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ya­hi­a, “Ba­na bü­yük ta­kım­lar­dan tek­lif­ler ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Ben de ka­ri­ye­ri­mi bu doğ­rul­tu­da şe­kil­len­dir­mek is­ti­yo­rum. Sezon bittikten sonra Mer­si­n'­de kal­mam” dedi.

Yayınlanma Tarihi:00:09,