SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

PTT 1. Li­g'­in çok ka­li­te­li bir lig ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü En­gin Ko­ru­kır, “Bu li­ge sa­hip çı­ka­lım. Ha­kem ata­ma­la­rın­dan so­rum­lu kim­se lüt­fen otur­duk­la­rı yer­den ha­kem ata­ma­sın. Git­sin maç­la­rı ta­kip et­sin­ler. Ta­kım­la­rın ca­nı­nı yak­tır­ma­sın­lar”diye konuştu.

Yayınlanma Tarihi:23:31,