SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bu se­zon oy­na­dı­ğı fut­bol ve at­tı­ğı gol­ler­le tak­dir top­la­yan Es­ki­şe­hirs­po­r'­un yıl­dı­zı Al­per Po­tuk, sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, bu­ra­la­ra gel­me­sin­de­ki en bü­yük et­ke­nin es­ki ho­ca­sı Rı­za Ça­lım­bay ol­du­ğu­nu söy­le­di. Al­per, “Be­ni alt­ya­pı­dan al­dı, kork­ma­dan oy­nat­tı. Son­ra­sın­da ken­di­mi ge­liş­tir­dim. İyi bir se­zon ge­çi­ri­yo­rum, uma­rım böy­le de­vam eder. He­de­fim A Mil­li Ta­kım for­ma­sı­nı giy­mek. Bu­nun için sa­bır­sız­la­nı­yo­rum ve da­vet bek­li­yo­rum. Ho­ca­la­rı­mı­zın ka­rar­la­rı­na da ta­bi­i ki say­gı­lı­yı­m” de­di. 5 haf­ta­dır ye­nil­me­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tan ba­şa­rı­lı oyun­cu, “Ö­zel­lik­le Ne­ca­ti ağa­bey müt­hiş oy­nu­yor. Hü­cum an­la­mın­da bi­ze çok de­ği­şik or­ga­ni­zas­yon­lar sağ­la­dı. Eğer se­zon ba­şın­da Ne­ca­ti Ateş gel­miş ol­say­dı, UE­FA Av­ru­pa Li­gi'n­den elen­mez­dik. Ne­ca­ti ağa­bey hem atı­yor, hem at­tı­rı­yo­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Yayınlanma Tarihi:01:26,