SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

“Futbolu sadece sorundan, kavgadan, krizden ibaret bir mecra haline getirdiniz. Herkesi birbirine düşürdünüz. Artık yeter! RTÜK'ü ve devleti göreve çağırıyoruz.”

Başkan Aziz Yıl­dı­rım, F.Bah­çe Der­gi­si'ne yaz­dı­ğı ya­zı­sın­da med­ya­ya yük­len­di. İş­te Yıl­dı­rı­m'­ın cüm­le­le­ri: “Her za­man ol­du­ğu gi­bi, yi­ne bol bol F.Bah­çe'nin ko­nu­şul­du­ğu, tar­tı­şıl­dı­ğı, ha­ber­le­re ko­nu ol­du­ğu bir ayı ge­ri­de bı­rak­tık. Her­ke­sin bil­di­ği ve ta­kip et­ti­ği gi­bi, di­ğer ta­kım­lar, ku­lüp­ler, ki­şi­ler, ku­rum­lar ne ya­par­sa yap­sın, F.Bah­çe ül­ke­miz­de hep gün­de­min ilk sı­ra­sın­da yer alı­yor. Sı­ra­dan bir ge­liş­me, eğer için­de ‘F.Bah­çe' adı ge­çi­yor­sa man­şet­le­re ta­şı­nı­yor, sa­at­ler sü­ren te­le­viz­yon prog­ram­la­rı­na ko­nu olu­yor.

Artık top­lu­mun ge­niş ke­sim­le­rin­de bü­yük tep­ki top­la­yan, spor­se­ver­le­ri bir­bi­ri­ne dü­şü­ren, her şe­yin ama her şe­yin en olum­suz, en kö­tü ta­ra­fı­na ba­kan, bu­nu da en yı­kı­cı ke­li­me­ler­le sa­at­ler­ce te­le­viz­yon ek­ran­la­rı­na ta­şı­yan med­ya­nın bel­li ke­sim­le­ri şu­nu bil­me­li­dir: Ye­ter ar­tık! Fut­bo­lu sa­de­ce so­run­dan, kav­ga­dan, kriz­den skan­dal­dan iba­ret bir mec­ra ha­li­ne ge­tir­di­niz. Her­ke­si bir­bi­ri­ne dü­şür­dü­nüz. Ar­tık ye­ter! Ön­ce RTÜ­K'­ü, da­ha devleti gö­re­ve da­vet edi­yo­ruz.”

‘UEFA KUPASINI İSTİYORUZ’

Aziz Yıldırım, Avrupa Ligi'yle ilgili çok iddialı cümleler kurdu: “Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarını sürdüren takımımız, Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alıyor; hem bizleri sevindiriyor, hem de Türk futbolunun UEFA sıralamasındaki yerini sağlamlaştırıyor. F.Bahçemiz, Türk futbolunu daha da ileri taşımaya gayret ediyor. Gruptan çıktıktan sonra, diğer basamakları da tırmanarak zirveye kadar çıkmak istiyoruz.”