SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Spor To­to Sü­per Li­g'­de oy­na­dı­ğı ilk 9 haf­ta­da ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la sı­nıf­ta ka­lan ve fiks­tü­rün ko­lay kıs­mı­nı bü­yük ya­ray­la ka­pa­tan F.Bah­çe'de ocay ayı sa­bır­sız­lık­la bek­le­ni­yor. Özel­lik­le tek­nik di­rek­tör Ay­kut Ko­ca­ma­n'­ın ta­kım­da re­viz­yo­nu de­vam et­ti­re­ce­ği ve ye­ni trans­fer­ler ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Buna gö­re F.Bah­çe dev­re ara­sın­da 4 oyun­cuy­la yol­la­rı ayı­ra­cak. Ko­ca­ma­n'­ın şans ver­me­me­si­ne rağ­men bek­le­nen per­for­man­sı ser­gi­le­ye­me­di­ği­ni dü­şün­dü­ğü Se­mih, Or­han Şam, Se­zer ve Bi­en­ve­nu'yü ke­sin ola­rak yol­la­ya­cak. Ay­rı­ca bul­du­ğu şans­la­ra rağ­men sa­ha­da var­lık gös­te­re­me­yen Stoch da iyi bir tek­lif alın­ma­sı ha­lin­de he­men yol­la­na­cak.

Peki bu ka­dar is­mi yol­la­ya­cak olan F.Bah­çe, kad­ro­su­nu na­sıl güç­len­di­re­cek? Ko­ca­ma­n'­ın gol eksikliğini geçen sezon da istediği Mert Nob­re'y­le ka­pat­ma­yı dü­şü­nü­yor. Mer­sin İd­man Yur­du'n­da for­ma gi­yen Bre­zil­ya asıl­lı Türk oyun­cu, bu se­zon 8 maç­ta 6 gol 2 asist­le ta­kı­mı­nı sırt­la­yan bir isim. Ve Ko­ca­man, 31 ya­şın­da­ki es­ki F.Bah­çe­li'yi alıp bu ek­si­ği de çok bü­yük bir ma­li­yet al­tı­na gir­me­den ka­pat­ma­yı dü­şü­nü­yor.

Kanarya ay­rı­ca bir de­fans oyun­cu­suy­la, se­zon ba­şın­da al­ma­yı çok is­te­di­ği Ti­no Cos­ta'yı ha­la çok is­ti­yor. Va­len­ci­a'­nın bı­rak­ma­dı­ğı Ar­jan­tin­li yıl­dız için ye­ni­den na­bız yok­la­na­cak.

Yayınlanma Tarihi:00:05,