SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bir ön­ce­ki haf­ta top­lam 9 maç­ta sa­de­ce 14 gol atıl­mış, do­la­yı­sıy­la kar­şı­laş­ma­la­rı iz­le­yen­ler uyu­ya kal­mış­tı! PTT 1.Li­g'­de bu kez pat­la­ma ya­şan­dı. Sa­de­ce gol an­la­mın­da de­ğil, he­ye­can ola­rak da… Evet tam 36 gol atıl­dı, maç ba­şı­na 4 gol­lük or­ta­la­ma ya­ka­lan­dı, an­cak zevk ve­ren baş­ka şey­ler de var­dı. Me­se­la dün­ya­nın 23. der­bi­si ola­rak gös­te­ri­len Kar­şı­ya­ka-Göz­te­pe ma­çın­da olay­lar, Ham­za'nın ken­di ka­le­si­ne at­tı­ğı gol­ler, maç so­nun­da sa­ha­nın or­ta­sı­na di­ki­len bay­rak ve Kar­şı­ya­ka Tek­nik Di­rek­tö­rü Ci­hat Ars­la­n'­ın o bay­ra­ğı sö­kü­şü… İz­mi­r'­in kra­lı Kaf-Kaf ol­du, an­cak adı­na ya­kı­şır bir der­bi ge­ri­de kal­dı.

SON DAKİKA GOLLERİ…

Ada­nas­por-Sam­suns­por, K.Er­ci­yess­por-Bo­lus­por maç­la­rın­da son da­ki­ka gol­le­ri ka­za­na­nı de­ğiş­tir­di. Ge­ri­den ge­len Ada­nas­por ile Bo­lus­por, sü­per bir ge­ri dö­nüş ile al­tın de­ğe­rin­de 3 pu­an el­de et­ti. Li­gin en den­ge­li ta­kı­mı ola­rak gör­dü­ğüm Ma­ni­sas­por, zin­cir­le­ri­ni kır­dı, Tav­şan­lı Lin­yits­po­r'­a 4 gol­le pat­la­dı. Çay­kur Ri­zes­por, zor­lu Kon­ya dep­las­ma­nın­da 3 gol­le ra­hat ka­zan­dı ve pu­anı­nı 20'ye çı­kar­tıp, zir­ve­ye de­mir at­tı.

DÖRT ÇEKER ADANA DEMİR

1461 Trab­zon, net fa­vo­ri ola­rak gös­te­ril­di­ği maç­ta Bu­cas­po­r'­a 3-2 mağ­lup olur­ken, Ada­na De­mirs­por fır­tı­na­sı Ur­fa'da da de­vam et­ti. Mus­ta­fa Uğur yö­ne­ti­min­de 4'te 4 ya­pan la­ci­vert-ma­vi­li­ler, ar­tık zir­ve ya­rı­şı­na gir­di.

PTT 1.Li­g'­in bir di­ğer gü­zel ya­nı da gol kral­lı­ğın­da ya­şa­nan kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le… 6 gol­lü Em­rah Boz­kurt, Uc­he Ka­lu, Gök­han Ka­ba ve Ser­dar De­lik­taş ara­sın­da ka­pış­ma ya­şa­nı­yor. Kı­sa­ca­sı PTT 1.Lig, bu haf­ta­ki gö­rün­tü­süy­le Sü­per Li­gi sol­la­yıp ge­çi­yor.