SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yap­tı­ğı şa­ka­lar­la ade­ta Ma­nu­el Fer­nan­de­s'­le ya­rı­şan Ba­tu­han, ba­zı ar­ka­daş­la­rı­nın ba­şı­na su dö­ker­ken “Sı­cak ha­va­dan et­ki­len­me­me­le­ri için elim­den ge­le­ni ya­pı­yo­ru­m” de­di.

BEŞİKTAŞ’TAN KISA… KISA…

RAKİP SANCAKTEPE

Hafta sonu zorlu bir randevuya çıkacak Beşiktaş'ın, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor ile yarın bir hazırlık maçı yapacağı açıklandı. Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları çerçevesinde Sancaktepe Belediyespor ile yapacağı mücadelenin, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayacağı ve basın mensuplarına kapalı olacağı ifade edildi.

İSTİKRARI SÜRÜYOR

Be­şik­ta­ş'­ın Por­te­kiz Li­gi ta­kım­la­rın­dan Spor­ting Liz­bo­n'­a ki­ra­la­dı­ğı Ju­li­o Al­ve­s'­in kö­tü per­for­man­sı ül­ke­sin­de de de­vam edi­yor. Ka­ra­kar­tal.co­m'­un özel ha­be­ri­ne gö­re Sa­met Ay­ba­ba'nın kad­ro­da dü­şün­me­di­ği genç fut­bol­cu, Spor­tin­g'­in B ta­kı­mı ta­ra­fın­dan bir se­zon­lu­ğu­na ki­ra­lan­mış­tı. An­cak per­for­man­sı­nı ge­liş­tir­me­si­ni is­te­di­ği için ül­ke­si­ne ki­ra­lık ola­rak gön­de­ri­len Al­ves, Spor­ting B Ta­kı­mı'nın mü­ca­de­le et­ti­ği Por­te­kiz Re­zerv Li­gi'n­de de for­ma bu­la­mı­yor.

ORUCU BOZACAK

Si­yah-be­yaz­lı­la­rın Por­te­kiz­li sant­rfo­ru Hu­go Al­me­ida, lig­de­ki en son go­lü­nü Ga­zi­an­teps­por dep­las­ma­nın­da kay­det­miş­ti. 22 Ey­lü­l'­de oy­na­nan o mü­ca­de­le­den be­ri go­le has­ret ka­lan Al­me­ida, Trab­zons­por kar­şı­sın­da bu oru­cu boz­ma­yı he­def­li­yor. Yıl­dız oyun­cu, “Ta­raf­ta­rı­mı­zın yü­zü­nü gül­dür­mek için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı­z” di­ye ko­nu­şu­yor.